Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Statut

 

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w SOPOCIE

Statut został opracowany w oparciu o:

a)  Akt założycielski publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – załącznik nr 25 do uchwały Nr XXIV/433/2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 23.03.2005 roku,

b)   Ustawę  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256  z późn. zm. – do czasu wygaśnięcia),

c)    Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 199 ze zm.),

e)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychoogiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743).

f)     Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492), 

g)    Inne akty prawne.

  

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie, zwana dalej Poradnią, jest budżetową jednostką organizacyjną powiatu sopockiego, wykonującą zadania publiczne z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

§2. Siedziba Poradni mieści się w Sopocie przy ul. Władysława IV 23/25.

§3. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Sopot, siedziba: Gmina Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

§4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

§5. Rejon działania Poradni obejmuje teren miasta Sopotu.

§6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne

i nieodpłatne.

§7. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, a także dzieciom zamieszkałym na terenie działania Poradni a nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom.

§8. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola), i ich rodzicom.

§9. Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi
i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

 §10. Porania posiada uprawnienia do orzekania dla dzieci z autyzmem, niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących.

  

Rozdział 2.

 Cele i zadania poradni.

 

§ 11. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom  i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12. Do zadań Poradni należy w szczególności:

a)   diagnozowanie dzieci i młodzieży,

b)    udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c)    realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

d)    organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Ad a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności
w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
- wydanie opinii,
- wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
- objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.


 Ad b) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom polega na:

- prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

- udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia
 i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

Pomoc ta jest udzielana w szczególności w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodzin,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- warsztatów, 
- porad i konsultacji,
- wykładów i prelekcji,
- działalności informacyjno – szkoleniowej.


Ad c) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w:

-  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I –III szkoły podstawowej,

- planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

- rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

-  współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu
i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęc rewalidacyjno – wychowawczych,

- współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

- udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy
w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

- podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

- udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;

Zadania te realizowane są w formie:
- porad i konsultacji, 
- udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
- udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
- warsztatów,
- grup wsparcia,
- wykładów i prelekcji,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- działalności informacyjno – szkoleniowej,
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 


Ad d) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

- wynikającej z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej,

- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,

- realizacji podstaw programowych,

- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,

- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie,

-innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki;

Wspomaganie to obejmuje:

- pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
- wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

 

§ 13.

13.1 Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Zadania poradni w zależności od potrzeb mogą być realizowane przy pomocy innych specjalistów
w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

13.2 Poradnia realizując zadania współpracuje z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

13.3 Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizacje zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

§ 14.

14.1 Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych
w odrębnych przepisach prawa oświatowego, a także innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 14.2. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki do której uczęszcza dziecko.

14.3. W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku
z przedszkola, szkoły lub placówki.

14.4. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia pełnoletniego Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty, informując o tym osobę składającą wniosek/po uzyskaniu jej zgody.

14.5. Opinia Poradni zawiera:
- oznaczenie Poradni wydającej opinię,
- numer opinii,
- datę wydania opinii,
- podstawę prawną wydania opinii,
- imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziały przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki,
- określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia pełnoletniego, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgłaszanego problemu,
- stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
- wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim,
- wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinno stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
- imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę),
- podpis dyrektora Poradni.

14.6. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację
o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

14.7. W poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych albo indywidualnego nauczania, o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14.8. „Regulamin pracy zespołów orzekających” stanowi załącznik  do statutu.

Rozdział 3.
Organy poradni.

§ 15. Organami Poradni są:

-        Dyrektor Poradni

-        Rada Pedagogiczna

§ 16. Poradnią kieruje Dyrektor. Dyrektor Poradni w szczególności:

16.1 Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi;

16.2 Kieruje bieżącą działalnością Poradni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz sprawuje nadzór pedagogiczny; opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny; 

 16.3 Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

16.4 Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Porani,

16.5 Dokonuje oceny pracy, przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe  pracownikom pedagogicznym, administracyjnym i obsługi;

16.6 Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni;

16.7  W wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną;

16.8 Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą Poradni;

16.9 Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 17.

17.1 W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania. Radę Pedagogiczną tworzą pracownicy pedagogiczni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

17.2 Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego poradnię, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

17.3 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

-        zatwierdzenie planów pracy;

-        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych (po zaopiniowaniu ich przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący);

-        ustalanie organizacji doskonalenia  zawodowego pracowników Poradni;

-        ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy poradni,

-        zatwierdzanie zmian w statucie Poradni.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

-        organizację pracy Poradni;

-        projekt planu finansowego Poradni;

-        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

-        propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

17.4  Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa „Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej” stanowiący załącznik  do statutu.

17.5 Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

17.6 Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały  dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący poradnię  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

17.7 Pracownicy poradni są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów Poradni a także pracowników pedagogicznych i innych pracowników zatrudnionych w Poradni.

 17.8 Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem Poradni a Radą Pedagogiczną rozstrzyga się w oparciu o Regulamin pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Pracy, Kodeks Pracy oraz Kartę Nauczyciela. W sytuacji sporu strony wybierają swoich przedstawicieli  - mediatorów w celu rozstrzygnięcia sporu.

 

Rozdział 4.

Organizacja pracy poradni.

§ 18.

18.1 Poradnia działa przez pięć dni w tygodniu w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Przerwa w pracy może nastąpić po uzgodnieniu z organem prowadzącym Poradnię.

18.2 Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

18.3 Szczegółową organizację Poradni, w danym roku szkolnym, określa Arkusz Organizacyjny Poradni.

18.4 Arkusz organizacyjny Poradni zawiera w szczególności dane dotyczące terenu działania Poradni (placówki, ilość dzieci i młodzieży w rejonie) oraz liczbę pracowników Poradni (pedagogicznych, administracji i obsługi) w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

18.5 Poradnią kieruje Dyrektor.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zatrudnia on pracowników pedagogicznych: psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego oraz pracowników administracji i obsługi.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

18.6  Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji poradni ustala zakres czynności i obowiązków dla pracowników.

§ 19.

Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 5.

Pracownicy poradni.

§ 20.

20.1 Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych (nauczycieli): psychologów, pedagogów, logopedów, doradcę zawodowego, lekarza oraz pracowników administracji i obsługi.

20.2  Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe również poza Poradnią w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.

20.3 Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe poza siedzibą Poradni w środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli , szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 21.

Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem Poradni, we współpracy
z pracownikami pedagogicznymi wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 22.

22.1 Liczbę pracowników Poradni w zależności do potrzeb i możliwości finansowych ustala na wniosek dyrektora, organ prowadzący Poradnię.

22.2 Do podstawowych zadań pracowników pedagogicznych zgodnie z ich kwalifikacjami należy:

{1)    prowadzenie działalności diagnostycznej psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej oraz opiniowanie na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,  udzielanie informacji o wynikach procesu diagnostycznego,

2)   prowadzenie działań orzeczniczych,

3)    prowadzenie działań informacyjnych, profilaktycznych i doradczych,

4)    poradnictwo i konsultacje,

5) przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej ustalonych przez prowadzącego specjalistę na podstawie dokonanej diagnozy, w uzasadnionych przypadkach konsultowanych w powołanym zespole diagnostycznym lub/i terapeutycznym,

6) współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń, mogących spowodować lub powodujących trudności w funkcjonowaniu poznawczym i/lub emocjonalno-‑społecznym dziecka/ucznia,

7)  przygotowywanie i prowadzenie grup  dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych opieką przez Poradnię,

{8)    przygotowywanie i/lub prowadzenie, w miarę możliwości czasowo-organizacyjnych różnych form informacyjno-szkoleniowych oraz sieci, grup wsparcia dla pracowników placówek oświatowych,

9)    prowadzenie dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej.

3.    Pracownicy pedagogiczni odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece w czasie zajęć.

4.    Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,

2)    diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

3)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6)    prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.    Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy,

2)    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

4)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)    prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4)    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

5)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,

6)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe zadania pracowników Poradni zawarte są w Planie Pracy Poradni, zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, które znajdują się w teczkach osobowych.

22.3 Zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi:
a) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości,
b) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor poradni, dostosowując go do potrzeb i możliwości placówki,
c) zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności  zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników. W szczególności obejmują:

·       prowadzenie kancelarii zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

·      zapewnienie zgodności działań z Ustawą o zamówieniach publicznych,

·      prowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stosownymi przepisami,

·       prowadzenie archiwizacji zgodnie ze stosownymi przepisami,

·       zapewnienie warunków pracy i nauki zgodnych z przepisami dotyczącymi BHP na terenie budynku Poradni.

 

22.4 Pracownicy Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.


22.5 Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


22.6 Za nieprzestrzeganie przez pracownika administracji i obsługi Regulaminu Pracy i nie wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i zadań, Dyrektor może nałożyć karę dyscyplinarną ( KP art.108).

 

Rozdział 6.

Dokumentacja poradni

 

§ 23.

23.1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
a) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
b) rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń,
c) dokumentację o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania oraz rodzajów tej dokumentacji.

23.2. Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest dyrektor poradni.

23.3 Wgląd w dokumentację posiadają upoważnieni pracownicy organów nadzorujących poradnię.

23.4. Dokumentacja prowadzona przez pracownika pedagogicznego podlega nadzorowi ze strony dyrektora poradni.

23.5. Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie dokumentację.

 

 

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe.

§ 24.
24.1  Poradnia używa pieczęci podłużnej według wzoru jak niżej:

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

81- 742 Sopot, ul. Władysława IV 23/25

Tel. 58 551 51 33, ppp@poradniasopot.pl

 

§ 25.

25.1 Zmian w Statucie lub w jego części może dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek każdego z organów Poradni. Zmiany mogą być uchwalone zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

25.2 Upoważnia się dyrektora poradni aby przy nowelizacji statutu poradni publikował w drodze własnego obwieszczenia jego tekst jednolity.

25.3 Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników poradni.

25.4 W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie regulaminy wewnętrzne poradni, postanowienia Kodeksu Pracy oraz obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

25.5 Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną.  Statut jest dostępny u Dyrektora Poradni.

25.6 Załącznikami do Statutu są:

-        Regulamin pracy Zespołów Orzekających – załącznik nr 1,

-        Regulamin pracy Rady Pedagogicznej – załącznik nr 2.

 Traci moc Statut przyjęty  w dniu 13 marca 2013r.

Powyższy statut został przyjęty Uchwałą Nr   /2017/2018  Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie dn. 29 listopada  2017 r. z mocą obowiązywania od dnia 29 listopada 2017r.

 

 

Aktualności
6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej 12 czerwca Spotkanie specjalistów szkolnych Specjalistów szkolnych - psychologów, pedagogów, zapraszamy do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w dniu 21.06.2023r. godzina 10.00 na spotkanie podsumowujące współpracę więcej 4 maja Terapia miofunkcjonalna Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej 6 marca Logopedyczny marzec Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy - 06. 03. 2023r. Zespół Logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : •             więcej 17 lutego Wsparcie lekarskie i terapeutyczne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SOPOCIE PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY MIASTA SOPOTU URUCHAMIA DODATKOWĄ OFERTĘ W ZAKRESIE WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ więcej 1 lutego Spotkanie grupy wsparcia psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia. Temat spotkania:  Orientacja seksualna, tożsamość seksualna- więcej 24 stycznia Szkoła dla Rodziców - kolejne edycje GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI MŁODSZYCH Serdecznie zapraszamy na cykl 5 spotkań od 07.02.2023r. w godz. 12:00 - 14:00 do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Rodziców dzieci więcej 28 grudnia Feryjnie - relacyjnie Feryjnie - relacyjnie: Zapraszamy na kolejną edycję Treningu Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas I- III sopockich szkół. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji emocjonalno więcej 20 grudnia Spotkanie dla nauczycieli specjalistów/nauczycieli wspomagających Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy nauczycieli wspomagających/nauczycieli specjalistów przedszkoli,szkółi placówek, ktore odbędzie się 20.12.2022r. godz.12.00 w PPP Sopot. Prowadząca: więcej 23 listopada Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne Wykwalifikowana kadra psychologów udziela wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów pochodzenia więcej 18 listopada Mocne Strony Gallupa dla Zdolnych z Pomorza - Sopot Już w najbliższm czasie - 22.11.2022r. oraz 25.11.2022r. odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warsztaty Mocnych Stron Gallupa dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza więcej 31 października Grupy terapeutyczne /socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 1. Trening Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas VII - VIII sopockich szkół podstawowych: Cele Zajęć: rozwijanie umiejętności współdziałąnia w zespole, nawiązywanie więcej 28 września Logopedyczne badania przesiewowe Szanowni Państwo! Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe. Ich celem jest więcej 21 września Szkoła dla Rodziców - różne edycje Szanowni Państwo! W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 realizujemy: Szkołę Dla Rodziców "Jak mądrze kochać dziecko" (grupa popołudniowa); Szkołę dla Absolwentów więcej 14 września Spotkania dla nauczycieli/specjalistów szkolnych Szanowni Państwo W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie prowadzi cykliczne: Spotkania grupy pedagogów/psychologów sopockich szkół ( ramowo więcej 27 czerwca Propozycje wakacyjne 2022 Wakacyjna oferta PPP Sopot: 1. WAKACYJNE ZAJĘCIA     rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne  dla uczniów klas I -III  sopockich szkół więcej 8 czerwca Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli Szanowni Nauczyciele! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne nauczycieli wychowania przedszkolnego, które odbędą się 08.06.2022r. w godz. 16:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w więcej 7 czerwca Warsztaty logopedyczne dla Rodziców z dziećmi Drodzy rodzice! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze zdiagnozowaną wadą wymowy, które odbędą się 07.06.2022r. w godz. więcej 31 maja Projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizują projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", którego celem jest  kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego więcej 20 maja Spotkanie sieci/grupy logopedek/logopedów - specjalistów sopockich przedszkoli i szkół   Sieć logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sopocie zaprasza nauczycieli/specjalistów logopedii na spotkanie z lekarzem stomatologiem Małgorzatą Obałką. Będziemy więcej 17 maja Kontrakt na współpracę - spotkanie dla nauczycieli wspomagających, psychologów przedszkolnych Kolejne spotkanie grupy wsparcia nauczycieli wspomagających odbędzie się 17.05 2022r. godzina 12.00 w PPP Sopot. Spotkanie będzie dotyczyło tematyki kontraktów na współpracę więcej 6 kwietnia Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 1. W ramach projektu Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy na kolejne spotkanie dla Rodziców. Spotkanie poprowadzi mgr Joanna Wachowiak – psycholog; w PPP Sopot – gab. 3; w dniu więcej 4 kwietnia Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim/rosyjskim Od 01.04.2022r. w PPP Sopot można korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w języku ukraińskim/rosyjskim: Wsparcie rodziców więcej 15 marca Zapraszamy kolejne grupy nauczycieli   15.03.2022r. o godzinie 12.00 w PPP Sopot (główny budynek) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli wspomagających/specjalistów szkolnych. Spotkanie dotyczy więcej 14 marca Wsparcie klas ósmych - doradztwo zawodowe   OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:  Indywidualne porady zawodowe dla uczniów klas 8   Badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz  z omówieniem więcej 1 marca Spotkanie psychologów przedszkolnych W ramach współpracy z przedszkolami zapraszamy na kolejne spotkanie dot. pomocy psychologiczno - pedagogicznej psychologów pracujących w sopockich przedszkolach. Spotkanie odbędzie więcej 25 lutego Lepsza współpraca niż rywalizacja - zajęcia kreatywne W ramach realizacji projektu Zdolni z Pomorza zapraszamy w dniu 25.02.2022r. (godzina 13.00 – 17.00) na kolejny blok zajęć kreatywnych realizowany w PPP Sopot (boczny budynek)  pod hasłem więcej 23 lutego LOGO FERIE Warsztaty logopedyczne online Szanowni Państwo, W związku z pandemią systematyczność w terapii logopedycznej bywa zaburzona przez zwolnienia, kwarantanny, izolacje. W tym okresie szczególne więcej 26 stycznia Szkoła Dla Rodziców - kolejna edycja - stacjonarnie! Od dnia 26 stycznia 2022r. w godzinach porannych (9.00-12.00) rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców pt. Jak mądrze kochać dziecko. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców więcej 19 stycznia Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy wszystkich  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Temat spotkania Sprawy bieżące więcej 18 stycznia Spotkanie sieci logopedek/logopedów sopockich placówek oświatowych Kolejne spotkanie sieci specjlistów logopedii.  W ramach naszych spotkań Sieci Logopedów zapraszamy na spotkanie online z p. Marzeną Jasińską pedagogiem, doradcą zawodowym  więcej 18 stycznia Spotkanie sieci nauczycieli specjalistów - nauczycieli wspomagających  18.01.2022r. o godzinie 12.00 odbędzie się kolejne  spotkanie sieci wsparcia dla specjalistów,  nauczycieli wspomagających w PPP Sopot (stacjonarnie). Spotkanie będzie dotyczyło więcej 17 stycznia Grupa wsparcia dla Rodziców - Szkoła dla Absolwentów Od 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) w godzinach 17.00-20.00 rozpoczynamy kolejną edycję grupy wsparcia  dla Rodziców pt. Szkoła dla Absolwentów   -  Jak być szczęśliwym więcej 13 stycznia Terapeutyczna grupa młodzieżowa 13 stycznia 2022 roku  stratuje długo oczekiwana terapeutyczna grupa młodzieżowa. Zaplanowanych jest 10 spotkań, Celem grupy jest rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie więcej 10 stycznia Współpraca i komunikacja z Rodzicami W dniu 10.01.2022r. odbędzie się spotkanie dla kadry Żłobka Puchatek w Sopocie. Tematem spotkania jest rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności efektywnej komunikacji z Rodzicami małych dzieci. więcej 30 grudnia Cykliczne dyżury telefoniczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie  oprócz stałych, stacjonarnych form pracy prowadzi cylkiczny dyżur telefoniczny. Do skorzystania z tej mozliwości pomocy szczególnie więcej 21 grudnia Terapia Instrumental Enrichment Nowa oferta Poradni: Nadrzędnym celem terapii jest usprawnienie procesu uczenia się. Terapia kognitywna Instrumental Enrichment polega na rozwoju struktur mózgowych oraz funkcji takich jak: więcej 14 grudnia Sopocki pakiet powitalny - publikacja w wielu językach Serdecznie witamy w Sopocie! – to pierwsze słowa pojawiające się w specjalnej publikacji dla cudzoziemskich dzieci i ich rodziców pt. „Sopocki Pakiet Powitalny”. Wydawnictwo więcej 13 grudnia Uczenie się i pamięć Szanowni Państwo   W ramach realizacji uzupełniających form wsparcia w projekcie Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy do udziału w interaktywnym wykładzie: „Uczenie się i pamięć” więcej 16 listopada Cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierających uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierajacych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wszystkich etapów edukacyjnych (nauczycieli wspomagających, więcej 10 listopada Aktualna oferta doradztwa edukacyjno - zawodowego  Szanowny Rodzicu Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dobrze wybrało szkołę ponadpodstawową, zgodną ze swoimi preferencjami i potencjałem, zapraszamy  na spotkanie z doradcą zawodowym. Szanowny więcej 4 listopada Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi profilaktyczno-edukacyjne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VIII   z sopockich szkół podstawowych i uczniów szkół więcej 3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 17 października Odeszła Wiesława Rozwadowska Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Pani Wiesławy Rozwadowskiej w dniu 17.10. 2021 r. W latach 1971 - 1981 Dyrektorki ówczesnej Poradni Wychowaczo-Zawodowej w Sopocie. Pogrzeb odbędzie więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl