Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla nauczycieli, szkół i placówek

Dla przedszkoli, szkól i placówek:
 
1. Sieci współpracy i samodoskonalenia się - grupa wspracia psychologów/pedagogów/specjalistów szkolnych
 
Sieci nauczycieli służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, informacją. W ramach wymiany doświadczeń i zasobów nauczyciele sami tworzą środowisko wzajemnego uczenia się. W sieci pracujemy wspólnie nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką zawodową (przedszkolną, szkolną). Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych dzięki indywidualnej refleksji, rozmowie, wymianie poglądów,  doświadczeń z innymi uczestnikami.
 
 W roku szkolnym 2019/2020 grupę prowadzą: psycholog - mgr Kamila Szyntar, pedagog - mgr Marzena Jasińska 

2. Superwizje dla nauczycieli/zespołów nauczycieli/pedagogów szkolnych - zespoły interdyscyplinarne
Celem superwizji jest pomoc w rozumieniu i rozwiązaniu problemów związanych z przypadkami konkretnych spraw, osób/uczniów, powatałych na linii współpracy z rodzicami, instytucjami lub na poziomie większych systemów - jak grupy, klasy szkolne. Superizja może być dodatkowym wsparciem, pomcą dla indywidualnego nauczyciela lub zespołu zadaniowego w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, doświadczaną bezradnością, przeciążeniem zawodowym, nadmiernym stresem. Do spotkań zespołu zapraszani mogą być przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, o ile wymaga tego rozwiązanie sprawy.
Pomoc w tej formie prowadzą: mgr Regina Osika - dyrektor placówki, mgr Małgorzata Matwiejczyk - Prieba - pedagog, mgr Kamila Szyntar - psycholog, mgr Marzena Jasińska - pedagog, inne osoby z kadry - zależnie od bieżących potrzeb. Kontakt przez sektetariat PPP.
 
2. Coaching dla nauczycieli
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiąganie wyznaczonych celów, skuteczność i efektywność działań.  Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja, szacunek i zaufanie, umiejętność słuchania i umiejętność  motywowania. Celem coachingu dla nauczycieli jest:
 • pomoc w określeniu i realizowaniu celów zawodowych, tak by niezależnie od stażu pracy były one motywującym wyzwaniem,
 • pomoc w skutecznym motywowaniu dzieci/ uczniów do nauki, rozwoju dzięki metodom i narzędziom komunikacji wspierającym odpowiedzialność ucznia/dziecka  za własny rozwój,
 • osiąganie satysfakcjonujących efektów w pracy dzięki jasno sprecyzowanym celom i działaniom im odpowiadającym,
 • identyfikacja i pomoc w pokonywaniu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki ich identyfikacji i określeniu ścieżki dotarcia do celu,
 • osiągnięcie równowagi między zżyciem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności,
Prowadząca: mgr Marzena Jasińska – dyplomowany coach, trener PTP
Zapisy prowadzi sekretariat Poradni.

 
3. Szkoła dla Wychowawców – Trening Umiejętności Wychowawczych
Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, 
zmiany w modelach i strukturach  rodzin,   zmienność/wielość  oczekiwań wobec nauczycieli,   wzrastający wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły oraz większa autonomia dzieci w środowisku domowym, szkolnym mogą powodować dodatkową ilość obciążeń, nasilony stres wśród nauczycieli oraz wymuszać zmiany w pełnionych dotychczas rolach. Mamy nadzieję, że nasze szkolenie będzie sprzyjać  zwiększeniu kompetencji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie nauczyciel wychowawca.
Zgłoszenia w sekretariacie PPP.
 
4. Porady indywidualne na terenie przedszkoli, szkół, placówek/PPP
Porady - konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo rozmawiać o wyzwaniach w pracy wychowawcy, nauczyciela, sposobach rozwiązań, identyfikowaniu celu i doborze metod i form pracy edukacyjnej z grupą, klasą, uczniem. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze, trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • budowanie interdyscyplinarnej współpracy ,
 • inne
Porady/konsultacje mogą być realizowane na terenie Poradni, szkół, przedszkoli, placówek.

 
5. Obserwacje na terenie przedszkoli, szkół i placówek
Obserwacje diagnostyczne mogą stanowić uzupełnienie procesu diagnostycznego dziecka/ucznia oraz pomagać nauczycielom  ukierunkowywać ich  działania na najbardziej  istotne  cele wynikające z potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 
 
6. Udział w pracach zespołów  ds.pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół (opracowanie WOPFU, ewaluacja IPET)
Wspieranie szkół, przedszkoli i placówek przez udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  polega na uczestniczeniu w procesie planowania i wsparcia realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii, konstruowaniu Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania,  budowania zasad współdziałania nauczycieli i specjalistów , analizę proponowanych dostosowań,  w tym w zakresie specjalistycznego sprzętu, metod pracy terapeutycznej,  procesu indywidaulizacji,  ocenę efektów.

 
7. Spotkania szkoleniowe dla  Rad Pedagogicznych  (tematyka do ustalenia), 

 
8. Spotkania z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół i placówek (tematyka do ustalenia, np. doradztwo zawodowe, dojrzałość szkolna, interwencje w sytuacjach problemowych) 

 
9. Współpraca w realizowaniu zadań profilaktycznych
W ramach realizacji działań profilaktycznych Poradnia realizuje na terenie PPP i terenie przedszkoli, szkół i placówek rekomendowane programy profilaktyczne:
 • Golden Five – mgr Beata Kazub – edukator
 • Strategia pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE, mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE,
 • Szkolna Interwencja profilaktyczna - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole – mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Bezpieczna + Liderzy profilaktyki agresji i przemocy - mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE
 • Program Unplugeed – realizator – mgr Marta Lawendowska
 
W/w programy profilaktyczne realizowane są na terenie sopockich szkół i placówek zgodnie ze zgłoszeniami wynikającymi z diagnozy potrzeb.
 
Program Profilaktyki Logopedycznej
W ramach działań logopedów PPP w Sopocie na terenie sopockich przedszkoli prowadzony jest Program Profilaktyki Logopedycznej (Innowacja pedagogiczna) kierowany do grup 3-latków. Jego celem jest kształtowanie podstawowych prawidłowych nawyków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy (nawyków oddychania, połykania, gryzienia, mówienia) oraz  wczesne wspieranie i edukacja  nauczycieli przedszkoli i rodziców w samodzielnym prowadzeniu w/w działań.

 
10. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb,
 • zaplanowanie i realizacja form wsparcia,
 • wspólna ocena efektów i wnioski
 
11. Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem

 
12. Doradztwo zawodowe
Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020:
 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości”,
 • warsztaty z grą  „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych,
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe”,
 • warsztaty dla klas VIII –„Co dalej po szkole podstawowej”,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas”,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców oraz spotkania/prelekcje w szkołach – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Indywidulane porady dla nauczycieli oraz szkolenie RP- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,
       Kontakt: mgr Marzena Jasińska - pedagog, doradca zawodowy
 
13. Interwencja kryzysowa- oddziaływanie krótkoterminowe, koncentrujące sięna zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasóbów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.
Interwencję kryzysową cechuje: natychmiastowość działań, intensywność kontaktu, koncentracja na stanie obecnym (tu i teraz), działąnia dyrektywne, ograniczenie czasowe. 
Interwencję kryzysową podejmuje się np. w przypadku: próby samobójczej, nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku lub urazu/uszczerbku na zdrowiu, doświadczania przemocy, bycia świadkiem zdarzen traumatycznych,
Działania interwencyjne są podejmowane przez większość kadry Poradni. Systematycznie pomoc w tej formie udziela mgr Joanna Bujko - psycholog, psyoterapeuta. Kontakt przez sekretariat PPP.
Aktualności
3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej 30 marca O stresie słów kilka - spotkanie on line W ramach wsparcia uczniów  klas ósmych i maturalnych, w związku z doświadczaniem stresu przedegzaminacyjnego, dodatkowo potęgowanego przez niepewność wynikającą z zagrożenia więcej 25 marca Dyżury telefoniczne w zagrożeniu epidemicznym Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o możliwości korzystania z cyklicznych dyżurów telefonicznych: 1. Infolinia dla Dzieci i młodzieży: http://www.liniadzieciom.pl/ więcej 17 marca Czy to depresja - krótki poradnik Czy to depresja?   W czasach niepewności, edukacji zdalnej, wielu niewiadomych, szybkich zmian, rosnącego niepokoju czy lęku, zmęczenia i drażliwości,  kolejnych wyzwań… Jeśli więcej 10 marca Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej Scenariusze zajęć tematycznych godzin wychowawczych dla wychowawców – zebrane propozycje   Szanowni Państwo! Pandemia trwa już długi czas, dzieci i młodzież korzystają więcej 3 marca Wsparcie klas ósmych WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów  i wyboru szkoły:   Weź udział w webinarze pt. „Jak więcej 1 marca Wsparcie maturzystów WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MATURZYSTÓW Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów i wyboru dalszej ścieżki edukacji: Skorzystaj z indywidualnej porady zawodowej, więcej 2 grudnia W niepewnych czasach - informacyjnie WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SOPOCIE W ostatnim czasie wszyscy doświadczamy wielu, czasami skrajnych emocji. Sytuacja związana z zagrożeniem więcej 28 lutego Webinary dla Rodziców - marzec 2021   AKTUALNOŚCI – MARZEC 2021 WEBINARY I DORADZTWO ZAWODOWE   Webinaria dla Rodziców - marzec 2021 Szanowni Państwo W marciu 2021r. zapraszamy na kolejnez cyklu  webinary więcej 30 października Szkoła dla Wychowawcóe - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl