Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla nauczycieli, szkół i placówek

Dla przedszkoli, szkól i placówek:
 
1. Sieci współpracy i samodoskonalenia się - grupa wspracia psychologów/pedagogów/specjalistów szkolnych
 
Sieci nauczycieli służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, informacją. W ramach wymiany doświadczeń i zasobów nauczyciele sami tworzą środowisko wzajemnego uczenia się. W sieci pracujemy wspólnie nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką zawodową (przedszkolną, szkolną). Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych dzięki indywidualnej refleksji, rozmowie, wymianie poglądów,  doświadczeń z innymi uczestnikami.
 
 W roku szkolnym 2019/2020 grupę prowadzą: psycholog - mgr Kamila Szyntar, pedagog - mgr Marzena Jasińska 

2. Superwizje dla nauczycieli/zespołów nauczycieli/pedagogów szkolnych - zespoły interdyscyplinarne
Celem superwizji jest pomoc w rozumieniu i rozwiązaniu problemów związanych z przypadkami konkretnych spraw, osób/uczniów, powatałych na linii współpracy z rodzicami, instytucjami lub na poziomie większych systemów - jak grupy, klasy szkolne. Superizja może być dodatkowym wsparciem, pomcą dla indywidualnego nauczyciela lub zespołu zadaniowego w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, doświadczaną bezradnością, przeciążeniem zawodowym, nadmiernym stresem. Do spotkań zespołu zapraszani mogą być przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, o ile wymaga tego rozwiązanie sprawy.
Pomoc w tej formie prowadzą: mgr Regina Osika - dyrektor placówki, mgr Małgorzata Matwiejczyk - Prieba - pedagog, mgr Kamila Szyntar - psycholog, mgr Marzena Jasińska - pedagog, inne osoby z kadry - zależnie od bieżących potrzeb. Kontakt przez sektetariat PPP.
 
2. Coaching dla nauczycieli
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiąganie wyznaczonych celów, skuteczność i efektywność działań.  Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja, szacunek i zaufanie, umiejętność słuchania i umiejętność  motywowania. Celem coachingu dla nauczycieli jest:
 • pomoc w określeniu i realizowaniu celów zawodowych, tak by niezależnie od stażu pracy były one motywującym wyzwaniem,
 • pomoc w skutecznym motywowaniu dzieci/ uczniów do nauki, rozwoju dzięki metodom i narzędziom komunikacji wspierającym odpowiedzialność ucznia/dziecka  za własny rozwój,
 • osiąganie satysfakcjonujących efektów w pracy dzięki jasno sprecyzowanym celom i działaniom im odpowiadającym,
 • identyfikacja i pomoc w pokonywaniu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki ich identyfikacji i określeniu ścieżki dotarcia do celu,
 • osiągnięcie równowagi między zżyciem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności,
Prowadząca: mgr Marzena Jasińska – dyplomowany coach, trener PTP
Zapisy prowadzi sekretariat Poradni.

 
3. Szkoła dla Wychowawców – Trening Umiejętności Wychowawczych
Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, 
zmiany w modelach i strukturach  rodzin,   zmienność/wielość  oczekiwań wobec nauczycieli,   wzrastający wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły oraz większa autonomia dzieci w środowisku domowym, szkolnym mogą powodować dodatkową ilość obciążeń, nasilony stres wśród nauczycieli oraz wymuszać zmiany w pełnionych dotychczas rolach. Mamy nadzieję, że nasze szkolenie będzie sprzyjać  zwiększeniu kompetencji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie nauczyciel wychowawca.
Zgłoszenia w sekretariacie PPP.
 
4. Porady indywidualne na terenie przedszkoli, szkół, placówek/PPP
Porady - konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo rozmawiać o wyzwaniach w pracy wychowawcy, nauczyciela, sposobach rozwiązań, identyfikowaniu celu i doborze metod i form pracy edukacyjnej z grupą, klasą, uczniem. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze, trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • budowanie interdyscyplinarnej współpracy ,
 • inne
Porady/konsultacje mogą być realizowane na terenie Poradni, szkół, przedszkoli, placówek.

 
5. Obserwacje na terenie przedszkoli, szkół i placówek
Obserwacje diagnostyczne mogą stanowić uzupełnienie procesu diagnostycznego dziecka/ucznia oraz pomagać nauczycielom  ukierunkowywać ich  działania na najbardziej  istotne  cele wynikające z potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 
 
6. Udział w pracach zespołów  ds.pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół (opracowanie WOPFU, ewaluacja IPET)
Wspieranie szkół, przedszkoli i placówek przez udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  polega na uczestniczeniu w procesie planowania i wsparcia realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii, konstruowaniu Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania,  budowania zasad współdziałania nauczycieli i specjalistów , analizę proponowanych dostosowań,  w tym w zakresie specjalistycznego sprzętu, metod pracy terapeutycznej,  procesu indywidaulizacji,  ocenę efektów.

 
7. Spotkania szkoleniowe dla  Rad Pedagogicznych  (tematyka do ustalenia), 

 
8. Spotkania z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół i placówek (tematyka do ustalenia, np. doradztwo zawodowe, dojrzałość szkolna, interwencje w sytuacjach problemowych) 

 
9. Współpraca w realizowaniu zadań profilaktycznych
W ramach realizacji działań profilaktycznych Poradnia realizuje na terenie PPP i terenie przedszkoli, szkół i placówek rekomendowane programy profilaktyczne:
 • Golden Five – mgr Beata Kazub – edukator
 • Strategia pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE, mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE,
 • Szkolna Interwencja profilaktyczna - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole – mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Bezpieczna + Liderzy profilaktyki agresji i przemocy - mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE
 • Program Unplugeed – realizator – mgr Marta Lawendowska
 
W/w programy profilaktyczne realizowane są na terenie sopockich szkół i placówek zgodnie ze zgłoszeniami wynikającymi z diagnozy potrzeb.
 
Program Profilaktyki Logopedycznej
W ramach działań logopedów PPP w Sopocie na terenie sopockich przedszkoli prowadzony jest Program Profilaktyki Logopedycznej (Innowacja pedagogiczna) kierowany do grup 3-latków. Jego celem jest kształtowanie podstawowych prawidłowych nawyków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy (nawyków oddychania, połykania, gryzienia, mówienia) oraz  wczesne wspieranie i edukacja  nauczycieli przedszkoli i rodziców w samodzielnym prowadzeniu w/w działań.

 
10. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb,
 • zaplanowanie i realizacja form wsparcia,
 • wspólna ocena efektów i wnioski
 
11. Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem

 
12. Doradztwo zawodowe
Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020:
 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości”,
 • warsztaty z grą  „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych,
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe”,
 • warsztaty dla klas VIII –„Co dalej po szkole podstawowej”,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas”,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców oraz spotkania/prelekcje w szkołach – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Indywidulane porady dla nauczycieli oraz szkolenie RP- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,
       Kontakt: mgr Marzena Jasińska - pedagog, doradca zawodowy
 
13. Interwencja kryzysowa- oddziaływanie krótkoterminowe, koncentrujące sięna zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasóbów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.
Interwencję kryzysową cechuje: natychmiastowość działań, intensywność kontaktu, koncentracja na stanie obecnym (tu i teraz), działąnia dyrektywne, ograniczenie czasowe. 
Interwencję kryzysową podejmuje się np. w przypadku: próby samobójczej, nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku lub urazu/uszczerbku na zdrowiu, doświadczania przemocy, bycia świadkiem zdarzen traumatycznych,
Działania interwencyjne są podejmowane przez większość kadry Poradni. Systematycznie pomoc w tej formie udziela mgr Joanna Bujko - psycholog, psyoterapeuta. Kontakt przez sekretariat PPP.
Aktualności
6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl