Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla dzieci i młodzieży

Propozycje kierowane do dzieci i młodzieży
1. Badania diagnostyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne z zaleceniami postdiagnostycznymi, w kierunkach:
 • rozwój dzieci młodszych w kierunku zaburzeń i odchyleń rozwojowych, w tym na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju;
 • badania gotowości szkolnej,
 • badania w kierunku uogólnionych trudności edukacyjnych,
 • badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;
 • diagnoza dziecka zdolnego,
 • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w kierunku:
  • całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół Aspergera,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia opozycyjno - buntownicze,
  • zaburzenia rozwoju motywacyjno - społecznego (diagnoza kompetencji społecznych), rozwoju emocjonalnego;
 • diagnoza logopedyczna - w tym neurologopedyczna, surdologopedyczna:
  • wady wymowy,
  • jąkanie,
  • niedosłyszenie, niesłyszenie,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia komunikacji,
  • afazja,
 • Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w związku z rozpoznaniem niepełnosprawności dla dzieci niewidzących, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, zautyzmem, zespołem Aspergera, zagrozónych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie;
 • Diagnoza psychologiczno - pedagoiczna w związku z rozpoznaniem stanu zdrowia, który znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • Badania przesiewowe programami "Widzę" i "Słyszę" na terenie przedszkoli,
 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli;
 • Konsultacje/diagnozy lekarza psychiatry,
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych (doradca zawodowy)
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno – szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • Indywidualna terapia rozwojowa dzieci młodszych ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Indywidualna terapia logopedyczna,
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Terapia rodzin (terapia rodzicielska, terapia rodzinna),
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Psychoterapia to sposób na badanie własnych emocji, sposobu myślenia i zachowania (w tym zmianę mechanzmów zachwań, rozwijanie adaptacyjnych strategii) z pomocą terapeuty. Jest to dłuższy proces, dzięki któremu możemy stopniowo rozwiązywać trudności i budować większą zdolność do radzenia sobie z uczuciami.
W przypadku małych dzieci spotkania polegają na wspólnej zabawie, przez którą terapeuta nawiązuje kontakt z dzieckiem, komentując jego uczucia i skojarzenia  - w ten sposób stopniowo „tworzy miejsce” na myślenie o istotnych (i często trudnych) tematach. W przypadku starszych dzieci i nastolatków sesje opierają się na rozmowie, analizie sytuacji życiowej.
Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, na przykład w wypadku nagłej choroby, utraty kogoś bliskiego lub uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym.
Psychoterapia długoterminowa proponowana jest w sytuacji, w której trudności pacjenta trwają od dłuższego czasu, dotyczą różnych dziedzin życia i mają głębsze przyczyny.
 
Najczęstszymi powodami zgłoszenia  psychoterapię  są:
 • Zachowania agresywne i autoagresywne,
 • Zaburzenia i deficyty rozwojowe,
 • Alienacja, wycofanie z kontaktu, niska samoocena,
 • Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • Trudności w funkcjonowaniu w grupie,
 • Doświadczenie kryzysów rozwojowych, rodzinnych, przemocy rodzinnej i rówieśniczej,
 • Doświadczenie traumy: żałoba, śmierć, molestowanie seksualne, kryzys suicydalny,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe,
 • Kryzysy tożsamościowe,
Terapię prowadzą psycholodzy: mgr Joanna Bujko  (w nurcie psychodynamicznym),  mgr Kamila Szyntar (w nurcie systemowym), mgr Paulina Piechowiak, Joanna Wachowiak (terapia rozwojowa), mgr Anna Bielawska (terapia w nurcie poznawczo - behawioralnym).  Zapisy przez sekretariat PPP.

Indywidualna lub grupowa terapia pedagogiczna - dla dzieci i młodzieży -  z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, z dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia), dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki, uczniów ze starszych klas z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami dydaktycznymi, kształtowanie metod skutecznego uczenia się, usprawnianie procesów uwagi i pamięci,
Specjaliści terapii pedagogicznej: mgr D. Peplinska, mgr B. Kazub, mgr M.Matwiejczyk - Prieba, mgr M. Lawendowska;

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelakich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
- nauczanie mowy - jeśli sięnie wykształciła;
- wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy;
- likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.
Terapia logopedyczna prowadzona z wykorzystaniem metod terapeutycznych ( w tym np. metody krakowskiej) obejmuje dzieci z trudnościami w procesie artykulacji, komunikacji, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, mutyzmem, inne. Terapię poprzedza diagnoza logopedyczna.
Terapię prowadzą: mgr Magdalena Kisielewska, mgr Marlena Wrzeszcz, mgr Kinga Żuchowska- Heyka, mgr Agata Sapeta;

Rozwojowe lub terapeutyczne zajęcia grupowe:
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Tezraz My - Terapeutyczna grupa młodzieżowa,
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej:
Prowadzona w przypadku obserwacji u dziecka: 
• nadwrażliwość lub poszukiwanie bodźców dotykowych, dźwiękowych, zapachowych,
• strach przed ruchem,
• trudności z równowagą,
• niezgrabność ruchową,
• kłopoty z koordynacją ruchową,
• poszukiwanie silnych wrażeń ruchowych (silna potrzeba huśtania, kręcenia, skakania), • wybiórczość pokarmową,
• trudności z motoryką małą, zabawami manipulacyjnymi,
• trudności z orientacją w przestrzeni,
• trudności z koncentracją uwagi,
• nadruchliwość, 
Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Paulina Piechowiak - psycholog, oligofernopedagog, terapeuta SI (I i II stopień).
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat PPP, tel. 58 551 51 33  

Terapia EEG Biofeedback
Forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności swojego umysłu. Oparta jest o technikę komputerową, która pokazuje zmienianie się fal mózgowych. Dzięki niej w sposób świadomy uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych. Podstawą metody jest wykorzystanie plastyczności mózgu polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem, trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych pod postacią viedeogry, ćwicząc koncentrację lub stan rozluźnienia wpływa na pracę swojego mózgu.
Jeśli dziecko niezbyt dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, ma trudności szkolne – w tym w czytaniu i pisaniu, jest lękowe lub nadmiernie pobudzone – warto rozważać rozpoczęcie cyklu treningów.
Wskazania do terapii EEG Biofeedback: 
zaburzenia koncentracji i trwałości uwagi,
wolne tempo pracy,
niski poziom poburzenia,
apatia, brak motywacji,
nadmierna pobudliwość, impulsywność, drażliwość,
podwyższony poziom napięcia,
niska odporność na stres.
Efekty treningu: 
- poprawa wyników w nauce oraz łatwość jej przyswajania,
- zwiększona zdolność zapamiętywania i koncentracji,
- rozwój zdolności językowych, matematycznych,
- wyciszenie nadmiernych emocji,
- lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem aparatury Pro Comp 5 firmy Biomed.
Zapisy na zajęcia: Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja indywidualna z prowadzącym   – zapisy w sekretariacie Poradni, tel. 58 551 51 33), konsultacja lekarska. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG lub zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii.

Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (problemy rozwojowe, trudności wychowawcze, motywacyjne, trudności szkole, w tym w relacjach z rówieśnikami, ryzykowne zachowania, zaburzenia depresyjne, konflikty rówieśnicze i rodzinne, problemy zdrowia psychicznego, trudności emocjonalne, uzależnienia, poważne zmiany życiowe(np. pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, utraty, żałoby, nowy etap edukacyjny, przeprowadzki, zmiany w strukturze rodziny). Konsultacje mogą być jednorazowe lub cykliczne (cykl kilku spotkań). Zapisy przez sekretariat PPP.
 • Obserwacje na terenie przedszkola/szkoły
 • Trening Twórczości dla dzieci zdolnych
 • Trening koncentracji i pamięci
 • Zajęcia MRR W. Sherborne - dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z Zespołem Downa
 • Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych (integracja, współpraca, radzenie sobie z emocjami, efektywne uczenie się, inne - zgodnie z zapotrzebowaniem)
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, w tym dla uczniów kończących dany etap edukacyjny (m.in ćwiczenie autoprezentacji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wybór szkoły, uczelni).
Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego:
 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości” – 3 godziny,
 • warsztaty z grą  „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych - 3 godziny,
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe” – 4 godziny,
 • warsztaty dla klas VIII –„Co dalej po szkole podstawowej” – 4 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas” – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”- 4 godziny,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców oraz spotkania/prelekcje w szkołach – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Indywidulane porady dla nauczycieli oraz szkolenie RP- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,

Interwencja kryzysowa - oddziaływanie krótkoterminowe, koncentrujące sięna zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasóbów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. 
Interwencję kryzysową cechuje: natychmiastowość działań, intensywność kontaktu, koncentracja na stanie obecnym (tu i teraz), działąnia dyrektywne, ograniczenie czasowe. 
Interwencję kryzysową podejmuje się np. w przypadku: próby samobójczej, nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku lub urazu/uszczerbku na zdrowiu, doświadczania przemocy, bycia świadkiem zdarzen traumatycznych,
Działania interwencyjne są podejmowane przez większość kadry Poradni. Systematycznie pomoc w tej formie udziela mgr Joanna Bujko - psycholog, psyoterapeuta. Kontakt przez sekretariat PPP.
Aktualności
3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej 30 marca O stresie słów kilka - spotkanie on line W ramach wsparcia uczniów  klas ósmych i maturalnych, w związku z doświadczaniem stresu przedegzaminacyjnego, dodatkowo potęgowanego przez niepewność wynikającą z zagrożenia więcej 25 marca Dyżury telefoniczne w zagrożeniu epidemicznym Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o możliwości korzystania z cyklicznych dyżurów telefonicznych: 1. Infolinia dla Dzieci i młodzieży: http://www.liniadzieciom.pl/ więcej 17 marca Czy to depresja - krótki poradnik Czy to depresja?   W czasach niepewności, edukacji zdalnej, wielu niewiadomych, szybkich zmian, rosnącego niepokoju czy lęku, zmęczenia i drażliwości,  kolejnych wyzwań… Jeśli więcej 10 marca Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej Scenariusze zajęć tematycznych godzin wychowawczych dla wychowawców – zebrane propozycje   Szanowni Państwo! Pandemia trwa już długi czas, dzieci i młodzież korzystają więcej 3 marca Wsparcie klas ósmych WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów  i wyboru szkoły:   Weź udział w webinarze pt. „Jak więcej 1 marca Wsparcie maturzystów WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MATURZYSTÓW Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów i wyboru dalszej ścieżki edukacji: Skorzystaj z indywidualnej porady zawodowej, więcej 2 grudnia W niepewnych czasach - informacyjnie WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SOPOCIE W ostatnim czasie wszyscy doświadczamy wielu, czasami skrajnych emocji. Sytuacja związana z zagrożeniem więcej 28 lutego Webinary dla Rodziców - marzec 2021   AKTUALNOŚCI – MARZEC 2021 WEBINARY I DORADZTWO ZAWODOWE   Webinaria dla Rodziców - marzec 2021 Szanowni Państwo W marciu 2021r. zapraszamy na kolejnez cyklu  webinary więcej 30 października Szkoła dla Wychowawcóe - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl