Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla dzieci i młodzieży

Propozycje kierowane do dzieci i młodzieży
1. Badania diagnostyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne z zaleceniami postdiagnostycznymi, w kierunkach:
 • rozwój dzieci młodszych w kierunku zaburzeń i odchyleń rozwojowych, w tym na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju;
 • badania gotowości szkolnej,
 • badania w kierunku uogólnionych trudności edukacyjnych,
 • badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;
 • diagnoza dziecka zdolnego,
 • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w kierunku:
  • całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół Aspergera,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia opozycyjno - buntownicze,
  • zaburzenia rozwoju motywacyjno - społecznego (diagnoza kompetencji społecznych), rozwoju emocjonalnego;
 • diagnoza logopedyczna - w tym neurologopedyczna, surdologopedyczna:
  • wady wymowy,
  • jąkanie,
  • niedosłyszenie, niesłyszenie,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia komunikacji,
  • afazja,
 • Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w związku z rozpoznaniem niepełnosprawności dla dzieci niewidzących, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, zautyzmem, zespołem Aspergera, zagrozónych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie;
 • Diagnoza psychologiczno - pedagoiczna w związku z rozpoznaniem stanu zdrowia, który znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • Badania przesiewowe programami "Widzę" i "Słyszę" na terenie przedszkoli,
 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli;
 • Konsultacje/diagnozy lekarza psychiatry,
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych (doradca zawodowy)
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno – szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • Indywidualna terapia rozwojowa dzieci młodszych ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Indywidualna terapia logopedyczna,
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Terapia rodzin (terapia rodzicielska, terapia rodzinna),
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Psychoterapia to sposób na badanie własnych emocji, sposobu myślenia i zachowania (w tym zmianę mechanzmów zachwań, rozwijanie adaptacyjnych strategii) z pomocą terapeuty. Jest to dłuższy proces, dzięki któremu możemy stopniowo rozwiązywać trudności i budować większą zdolność do radzenia sobie z uczuciami.
W przypadku małych dzieci spotkania polegają na wspólnej zabawie, przez którą terapeuta nawiązuje kontakt z dzieckiem, komentując jego uczucia i skojarzenia  - w ten sposób stopniowo „tworzy miejsce” na myślenie o istotnych (i często trudnych) tematach. W przypadku starszych dzieci i nastolatków sesje opierają się na rozmowie, analizie sytuacji życiowej.
Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, na przykład w wypadku nagłej choroby, utraty kogoś bliskiego lub uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym.
Psychoterapia długoterminowa proponowana jest w sytuacji, w której trudności pacjenta trwają od dłuższego czasu, dotyczą różnych dziedzin życia i mają głębsze przyczyny.
 
Najczęstszymi powodami zgłoszenia  psychoterapię  są:
 • Zachowania agresywne i autoagresywne,
 • Zaburzenia i deficyty rozwojowe,
 • Alienacja, wycofanie z kontaktu, niska samoocena,
 • Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • Trudności w funkcjonowaniu w grupie,
 • Doświadczenie kryzysów rozwojowych, rodzinnych, przemocy rodzinnej i rówieśniczej,
 • Doświadczenie traumy: żałoba, śmierć, molestowanie seksualne, kryzys suicydalny,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe,
 • Kryzysy tożsamościowe,
Terapię prowadzą psycholodzy: mgr Joanna Bujko  (w nurcie psychodynamicznym),  mgr Kamila Szyntar (w nurcie systemowym), mgr Paulina Piechowiak, Joanna Wachowiak (terapia rozwojowa), mgr Anna Bielawska (terapia w nurcie poznawczo - behawioralnym).  Zapisy przez sekretariat PPP.

Indywidualna lub grupowa terapia pedagogiczna - dla dzieci i młodzieży -  z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, z dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia), dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki, uczniów ze starszych klas z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami dydaktycznymi, kształtowanie metod skutecznego uczenia się, usprawnianie procesów uwagi i pamięci,
Specjaliści terapii pedagogicznej: mgr D. Peplinska, mgr B. Kazub, mgr M.Matwiejczyk - Prieba, mgr M. Lawendowska;

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelakich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
- nauczanie mowy - jeśli sięnie wykształciła;
- wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy;
- likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.
Terapia logopedyczna prowadzona z wykorzystaniem metod terapeutycznych ( w tym np. metody krakowskiej) obejmuje dzieci z trudnościami w procesie artykulacji, komunikacji, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, mutyzmem, inne. Terapię poprzedza diagnoza logopedyczna.
Terapię prowadzą: mgr Magdalena Kisielewska, mgr Marlena Wrzeszcz, mgr Kinga Żuchowska- Heyka, mgr Agata Sapeta;

Rozwojowe lub terapeutyczne zajęcia grupowe:
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Tezraz My - Terapeutyczna grupa młodzieżowa,
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej:
Prowadzona w przypadku obserwacji u dziecka: 
• nadwrażliwość lub poszukiwanie bodźców dotykowych, dźwiękowych, zapachowych,
• strach przed ruchem,
• trudności z równowagą,
• niezgrabność ruchową,
• kłopoty z koordynacją ruchową,
• poszukiwanie silnych wrażeń ruchowych (silna potrzeba huśtania, kręcenia, skakania), • wybiórczość pokarmową,
• trudności z motoryką małą, zabawami manipulacyjnymi,
• trudności z orientacją w przestrzeni,
• trudności z koncentracją uwagi,
• nadruchliwość, 
Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Paulina Piechowiak - psycholog, oligofernopedagog, terapeuta SI (I i II stopień).
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat PPP, tel. 58 551 51 33  

Terapia EEG Biofeedback
Forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności swojego umysłu. Oparta jest o technikę komputerową, która pokazuje zmienianie się fal mózgowych. Dzięki niej w sposób świadomy uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych. Podstawą metody jest wykorzystanie plastyczności mózgu polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem, trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych pod postacią viedeogry, ćwicząc koncentrację lub stan rozluźnienia wpływa na pracę swojego mózgu.
Jeśli dziecko niezbyt dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, ma trudności szkolne – w tym w czytaniu i pisaniu, jest lękowe lub nadmiernie pobudzone – warto rozważać rozpoczęcie cyklu treningów.
Wskazania do terapii EEG Biofeedback: 
zaburzenia koncentracji i trwałości uwagi,
wolne tempo pracy,
niski poziom poburzenia,
apatia, brak motywacji,
nadmierna pobudliwość, impulsywność, drażliwość,
podwyższony poziom napięcia,
niska odporność na stres.
Efekty treningu: 
- poprawa wyników w nauce oraz łatwość jej przyswajania,
- zwiększona zdolność zapamiętywania i koncentracji,
- rozwój zdolności językowych, matematycznych,
- wyciszenie nadmiernych emocji,
- lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem aparatury Pro Comp 5 firmy Biomed.
Zapisy na zajęcia: Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja indywidualna z prowadzącym   – zapisy w sekretariacie Poradni, tel. 58 551 51 33), konsultacja lekarska. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG lub zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii.

Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (problemy rozwojowe, trudności wychowawcze, motywacyjne, trudności szkole, w tym w relacjach z rówieśnikami, ryzykowne zachowania, zaburzenia depresyjne, konflikty rówieśnicze i rodzinne, problemy zdrowia psychicznego, trudności emocjonalne, uzależnienia, poważne zmiany życiowe(np. pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, utraty, żałoby, nowy etap edukacyjny, przeprowadzki, zmiany w strukturze rodziny). Konsultacje mogą być jednorazowe lub cykliczne (cykl kilku spotkań). Zapisy przez sekretariat PPP.
 • Obserwacje na terenie przedszkola/szkoły
 • Trening Twórczości dla dzieci zdolnych
 • Trening koncentracji i pamięci
 • Zajęcia MRR W. Sherborne - dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z Zespołem Downa
 • Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych (integracja, współpraca, radzenie sobie z emocjami, efektywne uczenie się, inne - zgodnie z zapotrzebowaniem)
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, w tym dla uczniów kończących dany etap edukacyjny (m.in ćwiczenie autoprezentacji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wybór szkoły, uczelni).
Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego:
 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości” – 3 godziny,
 • warsztaty z grą  „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych - 3 godziny,
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe” – 4 godziny,
 • warsztaty dla klas VIII –„Co dalej po szkole podstawowej” – 4 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas” – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”- 4 godziny,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców oraz spotkania/prelekcje w szkołach – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Indywidulane porady dla nauczycieli oraz szkolenie RP- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,

Interwencja kryzysowa - oddziaływanie krótkoterminowe, koncentrujące sięna zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasóbów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. 
Interwencję kryzysową cechuje: natychmiastowość działań, intensywność kontaktu, koncentracja na stanie obecnym (tu i teraz), działąnia dyrektywne, ograniczenie czasowe. 
Interwencję kryzysową podejmuje się np. w przypadku: próby samobójczej, nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku lub urazu/uszczerbku na zdrowiu, doświadczania przemocy, bycia świadkiem zdarzen traumatycznych,
Działania interwencyjne są podejmowane przez większość kadry Poradni. Systematycznie pomoc w tej formie udziela mgr Joanna Bujko - psycholog, psyoterapeuta. Kontakt przez sekretariat PPP.
Aktualności
26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 23 lutego Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej 12 czerwca Spotkanie specjalistów szkolnych Specjalistów szkolnych - psychologów, pedagogów, zapraszamy do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w dniu 21.06.2023r. godzina 10.00 na spotkanie podsumowujące współpracę więcej 4 maja Terapia miofunkcjonalna Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej 6 marca Logopedyczny marzec Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy - 06. 03. 2023r. Zespół Logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : •             więcej 17 lutego Wsparcie lekarskie i terapeutyczne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SOPOCIE PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY MIASTA SOPOTU URUCHAMIA DODATKOWĄ OFERTĘ W ZAKRESIE WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ więcej 1 lutego Spotkanie grupy wsparcia psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie grupy wsparcia. Temat spotkania:  Orientacja seksualna, tożsamość seksualna- więcej 24 stycznia Szkoła dla Rodziców - kolejne edycje GRUPA DLA RODZICÓW DZIECI MŁODSZYCH Serdecznie zapraszamy na cykl 5 spotkań od 07.02.2023r. w godz. 12:00 - 14:00 do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Rodziców dzieci więcej 28 grudnia Feryjnie - relacyjnie Feryjnie - relacyjnie: Zapraszamy na kolejną edycję Treningu Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas I- III sopockich szkół. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji emocjonalno więcej 20 grudnia Spotkanie dla nauczycieli specjalistów/nauczycieli wspomagających Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy nauczycieli wspomagających/nauczycieli specjalistów przedszkoli,szkółi placówek, ktore odbędzie się 20.12.2022r. godz.12.00 w PPP Sopot. Prowadząca: więcej 23 listopada Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne Wykwalifikowana kadra psychologów udziela wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów pochodzenia więcej 18 listopada Mocne Strony Gallupa dla Zdolnych z Pomorza - Sopot Już w najbliższm czasie - 22.11.2022r. oraz 25.11.2022r. odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warsztaty Mocnych Stron Gallupa dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza więcej 31 października Grupy terapeutyczne /socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 1. Trening Umiejętnosci Społecznych dla uczniów klas VII - VIII sopockich szkół podstawowych: Cele Zajęć: rozwijanie umiejętności współdziałąnia w zespole, nawiązywanie więcej 28 września Logopedyczne badania przesiewowe Szanowni Państwo! Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe. Ich celem jest więcej 21 września Szkoła dla Rodziców - różne edycje Szanowni Państwo! W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 realizujemy: Szkołę Dla Rodziców "Jak mądrze kochać dziecko" (grupa popołudniowa); Szkołę dla Absolwentów więcej 14 września Spotkania dla nauczycieli/specjalistów szkolnych Szanowni Państwo W roku szkolnym 2022/2023 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie prowadzi cykliczne: Spotkania grupy pedagogów/psychologów sopockich szkół ( ramowo więcej 27 czerwca Propozycje wakacyjne 2022 Wakacyjna oferta PPP Sopot: 1. WAKACYJNE ZAJĘCIA     rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne  dla uczniów klas I -III  sopockich szkół więcej 8 czerwca Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkoli Szanowni Nauczyciele! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne nauczycieli wychowania przedszkolnego, które odbędą się 08.06.2022r. w godz. 16:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w więcej 7 czerwca Warsztaty logopedyczne dla Rodziców z dziećmi Drodzy rodzice! Zapraszamy na warsztaty logopedyczne rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze zdiagnozowaną wadą wymowy, które odbędą się 07.06.2022r. w godz. więcej 31 maja Projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizują projekt UNICEF: "eMOCje w głowie", którego celem jest  kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego więcej 20 maja Spotkanie sieci/grupy logopedek/logopedów - specjalistów sopockich przedszkoli i szkół   Sieć logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sopocie zaprasza nauczycieli/specjalistów logopedii na spotkanie z lekarzem stomatologiem Małgorzatą Obałką. Będziemy więcej 17 maja Kontrakt na współpracę - spotkanie dla nauczycieli wspomagających, psychologów przedszkolnych Kolejne spotkanie grupy wsparcia nauczycieli wspomagających odbędzie się 17.05 2022r. godzina 12.00 w PPP Sopot. Spotkanie będzie dotyczyło tematyki kontraktów na współpracę więcej 6 kwietnia Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności 1. W ramach projektu Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy na kolejne spotkanie dla Rodziców. Spotkanie poprowadzi mgr Joanna Wachowiak – psycholog; w PPP Sopot – gab. 3; w dniu więcej 4 kwietnia Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim/rosyjskim Od 01.04.2022r. w PPP Sopot można korzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w języku ukraińskim/rosyjskim: Wsparcie rodziców więcej 15 marca Zapraszamy kolejne grupy nauczycieli   15.03.2022r. o godzinie 12.00 w PPP Sopot (główny budynek) odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli wspomagających/specjalistów szkolnych. Spotkanie dotyczy więcej 14 marca Wsparcie klas ósmych - doradztwo zawodowe   OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:  Indywidualne porady zawodowe dla uczniów klas 8   Badanie potencjału, możliwości, preferencji zawodowych wraz  z omówieniem więcej 1 marca Spotkanie psychologów przedszkolnych W ramach współpracy z przedszkolami zapraszamy na kolejne spotkanie dot. pomocy psychologiczno - pedagogicznej psychologów pracujących w sopockich przedszkolach. Spotkanie odbędzie więcej 25 lutego Lepsza współpraca niż rywalizacja - zajęcia kreatywne W ramach realizacji projektu Zdolni z Pomorza zapraszamy w dniu 25.02.2022r. (godzina 13.00 – 17.00) na kolejny blok zajęć kreatywnych realizowany w PPP Sopot (boczny budynek)  pod hasłem więcej 23 lutego LOGO FERIE Warsztaty logopedyczne online Szanowni Państwo, W związku z pandemią systematyczność w terapii logopedycznej bywa zaburzona przez zwolnienia, kwarantanny, izolacje. W tym okresie szczególne więcej 26 stycznia Szkoła Dla Rodziców - kolejna edycja - stacjonarnie! Od dnia 26 stycznia 2022r. w godzinach porannych (9.00-12.00) rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców pt. Jak mądrze kochać dziecko. Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców więcej 19 stycznia Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych Zapraszamy wszystkich  pedagogów i psychologów szkolnych  na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej. Temat spotkania Sprawy bieżące więcej 18 stycznia Spotkanie sieci logopedek/logopedów sopockich placówek oświatowych Kolejne spotkanie sieci specjlistów logopedii.  W ramach naszych spotkań Sieci Logopedów zapraszamy na spotkanie online z p. Marzeną Jasińską pedagogiem, doradcą zawodowym  więcej 18 stycznia Spotkanie sieci nauczycieli specjalistów - nauczycieli wspomagających  18.01.2022r. o godzinie 12.00 odbędzie się kolejne  spotkanie sieci wsparcia dla specjalistów,  nauczycieli wspomagających w PPP Sopot (stacjonarnie). Spotkanie będzie dotyczyło więcej 17 stycznia Grupa wsparcia dla Rodziców - Szkoła dla Absolwentów Od 17 stycznia 2022r. (poniedziałek) w godzinach 17.00-20.00 rozpoczynamy kolejną edycję grupy wsparcia  dla Rodziców pt. Szkoła dla Absolwentów   -  Jak być szczęśliwym więcej 13 stycznia Terapeutyczna grupa młodzieżowa 13 stycznia 2022 roku  stratuje długo oczekiwana terapeutyczna grupa młodzieżowa. Zaplanowanych jest 10 spotkań, Celem grupy jest rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenie więcej 10 stycznia Współpraca i komunikacja z Rodzicami W dniu 10.01.2022r. odbędzie się spotkanie dla kadry Żłobka Puchatek w Sopocie. Tematem spotkania jest rozwijanie wiedzy, kompetencji i umiejętności efektywnej komunikacji z Rodzicami małych dzieci. więcej 30 grudnia Cykliczne dyżury telefoniczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie  oprócz stałych, stacjonarnych form pracy prowadzi cylkiczny dyżur telefoniczny. Do skorzystania z tej mozliwości pomocy szczególnie więcej 21 grudnia Terapia Instrumental Enrichment Nowa oferta Poradni: Nadrzędnym celem terapii jest usprawnienie procesu uczenia się. Terapia kognitywna Instrumental Enrichment polega na rozwoju struktur mózgowych oraz funkcji takich jak: więcej 14 grudnia Sopocki pakiet powitalny - publikacja w wielu językach Serdecznie witamy w Sopocie! – to pierwsze słowa pojawiające się w specjalnej publikacji dla cudzoziemskich dzieci i ich rodziców pt. „Sopocki Pakiet Powitalny”. Wydawnictwo więcej 13 grudnia Uczenie się i pamięć Szanowni Państwo   W ramach realizacji uzupełniających form wsparcia w projekcie Zdolni z Pomorza – Sopot zapraszamy do udziału w interaktywnym wykładzie: „Uczenie się i pamięć” więcej 16 listopada Cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierających uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na cykliczne spotkania dla nauczycieli wspierajacych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wszystkich etapów edukacyjnych (nauczycieli wspomagających, więcej 10 listopada Aktualna oferta doradztwa edukacyjno - zawodowego  Szanowny Rodzicu Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dobrze wybrało szkołę ponadpodstawową, zgodną ze swoimi preferencjami i potencjałem, zapraszamy  na spotkanie z doradcą zawodowym. Szanowny więcej 4 listopada Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych 1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi profilaktyczno-edukacyjne zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VIII   z sopockich szkół podstawowych i uczniów szkół więcej 3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 17 października Odeszła Wiesława Rozwadowska Z ogromnym smutkiem informujemy o odejściu Pani Wiesławy Rozwadowskiej w dniu 17.10. 2021 r. W latach 1971 - 1981 Dyrektorki ówczesnej Poradni Wychowaczo-Zawodowej w Sopocie. Pogrzeb odbędzie więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl