Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla dzieci i młodzieży

Propozycje kierowane do dzieci i młodzieży
1. Badania diagnostyczne, w tym psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne z zaleceniami postdiagnostycznymi, w kierunkach:
 • rozwój dzieci młodszych w kierunku zaburzeń i odchyleń rozwojowych, w tym na potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju;
 • badania gotowości szkolnej,
 • badania w kierunku uogólnionych trudności edukacyjnych,
 • badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;
 • diagnoza dziecka zdolnego,
 • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w kierunku:
  • całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zespół Aspergera,
  • opóźniony rozwój psychoruchowy,
  • nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia opozycyjno - buntownicze,
  • zaburzenia rozwoju motywacyjno - społecznego (diagnoza kompetencji społecznych), rozwoju emocjonalnego;
 • diagnoza logopedyczna - w tym neurologopedyczna, surdologopedyczna:
  • wady wymowy,
  • jąkanie,
  • niedosłyszenie, niesłyszenie,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • zaburzenia komunikacji,
  • afazja,
 • Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna w związku z rozpoznaniem niepełnosprawności dla dzieci niewidzących, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, zautyzmem, zespołem Aspergera, zagrozónych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie;
 • Diagnoza psychologiczno - pedagoiczna w związku z rozpoznaniem stanu zdrowia, który znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • Badania przesiewowe programami "Widzę" i "Słyszę" na terenie przedszkoli,
 • Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli;
 • Konsultacje/diagnozy lekarza psychiatry,
 • Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych (doradca zawodowy)
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno – szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej.
 • Indywidualna terapia rozwojowa dzieci młodszych ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • Indywidualna terapia logopedyczna,
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Terapia rodzin (terapia rodzicielska, terapia rodzinna),
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Psychoterapia to sposób na badanie własnych emocji, sposobu myślenia i zachowania (w tym zmianę mechanzmów zachwań, rozwijanie adaptacyjnych strategii) z pomocą terapeuty. Jest to dłuższy proces, dzięki któremu możemy stopniowo rozwiązywać trudności i budować większą zdolność do radzenia sobie z uczuciami.
W przypadku małych dzieci spotkania polegają na wspólnej zabawie, przez którą terapeuta nawiązuje kontakt z dzieckiem, komentując jego uczucia i skojarzenia  - w ten sposób stopniowo „tworzy miejsce” na myślenie o istotnych (i często trudnych) tematach. W przypadku starszych dzieci i nastolatków sesje opierają się na rozmowie, analizie sytuacji życiowej.
Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, na przykład w wypadku nagłej choroby, utraty kogoś bliskiego lub uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym.
Psychoterapia długoterminowa proponowana jest w sytuacji, w której trudności pacjenta trwają od dłuższego czasu, dotyczą różnych dziedzin życia i mają głębsze przyczyny.
 
Najczęstszymi powodami zgłoszenia  psychoterapię  są:
 • Zachowania agresywne i autoagresywne,
 • Zaburzenia i deficyty rozwojowe,
 • Alienacja, wycofanie z kontaktu, niska samoocena,
 • Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • Trudności w funkcjonowaniu w grupie,
 • Doświadczenie kryzysów rozwojowych, rodzinnych, przemocy rodzinnej i rówieśniczej,
 • Doświadczenie traumy: żałoba, śmierć, molestowanie seksualne, kryzys suicydalny,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe,
 • Kryzysy tożsamościowe,
Terapię prowadzą psycholodzy: mgr Joanna Bujko  (w nurcie psychodynamicznym),  mgr Kamila Szyntar (w nurcie systemowym), mgr Paulina Piechowiak, Joanna Wachowiak (terapia rozwojowa), mgr Anna Bielawska (terapia w nurcie poznawczo - behawioralnym).  Zapisy przez sekretariat PPP.

Indywidualna lub grupowa terapia pedagogiczna - dla dzieci i młodzieży -  z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, z dzieci z zaburzeniami w nauce czytania i pisania, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia), dzieci z zaburzeniami w uczeniu się matematyki, uczniów ze starszych klas z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami dydaktycznymi, kształtowanie metod skutecznego uczenia się, usprawnianie procesów uwagi i pamięci,
Specjaliści terapii pedagogicznej: mgr D. Peplinska, mgr B. Kazub, mgr M.Matwiejczyk - Prieba, mgr M. Lawendowska;

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelakich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym:
- usuwanie zaburzeń mowy,
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
- nauczanie mowy - jeśli sięnie wykształciła;
- wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy;
- likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.
Terapia logopedyczna prowadzona z wykorzystaniem metod terapeutycznych ( w tym np. metody krakowskiej) obejmuje dzieci z trudnościami w procesie artykulacji, komunikacji, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, mutyzmem, inne. Terapię poprzedza diagnoza logopedyczna.
Terapię prowadzą: mgr Magdalena Kisielewska, mgr Marlena Wrzeszcz, mgr Kinga Żuchowska- Heyka, mgr Agata Sapeta;

Rozwojowe lub terapeutyczne zajęcia grupowe:
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • Tezraz My - Terapeutyczna grupa młodzieżowa,
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej:
Prowadzona w przypadku obserwacji u dziecka: 
• nadwrażliwość lub poszukiwanie bodźców dotykowych, dźwiękowych, zapachowych,
• strach przed ruchem,
• trudności z równowagą,
• niezgrabność ruchową,
• kłopoty z koordynacją ruchową,
• poszukiwanie silnych wrażeń ruchowych (silna potrzeba huśtania, kręcenia, skakania), • wybiórczość pokarmową,
• trudności z motoryką małą, zabawami manipulacyjnymi,
• trudności z orientacją w przestrzeni,
• trudności z koncentracją uwagi,
• nadruchliwość, 
Zajęcia prowadzi psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej: mgr Paulina Piechowiak - psycholog, oligofernopedagog, terapeuta SI (I i II stopień).
Zapisy przyjmuje i informacji udziela sekretariat PPP, tel. 58 551 51 33  

Terapia EEG Biofeedback
Forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności swojego umysłu. Oparta jest o technikę komputerową, która pokazuje zmienianie się fal mózgowych. Dzięki niej w sposób świadomy uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych. Podstawą metody jest wykorzystanie plastyczności mózgu polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem, trenujący widzi na monitorze obraz własnych fal mózgowych pod postacią viedeogry, ćwicząc koncentrację lub stan rozluźnienia wpływa na pracę swojego mózgu.
Jeśli dziecko niezbyt dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach, ma trudności szkolne – w tym w czytaniu i pisaniu, jest lękowe lub nadmiernie pobudzone – warto rozważać rozpoczęcie cyklu treningów.
Wskazania do terapii EEG Biofeedback: 
zaburzenia koncentracji i trwałości uwagi,
wolne tempo pracy,
niski poziom poburzenia,
apatia, brak motywacji,
nadmierna pobudliwość, impulsywność, drażliwość,
podwyższony poziom napięcia,
niska odporność na stres.
Efekty treningu: 
- poprawa wyników w nauce oraz łatwość jej przyswajania,
- zwiększona zdolność zapamiętywania i koncentracji,
- rozwój zdolności językowych, matematycznych,
- wyciszenie nadmiernych emocji,
- lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
Terapia prowadzona jest z wykorzystaniem aparatury Pro Comp 5 firmy Biomed.
Zapisy na zajęcia: Rozpoczęcie zajęć poprzedza konsultacja indywidualna z prowadzącym   – zapisy w sekretariacie Poradni, tel. 58 551 51 33), konsultacja lekarska. Do wniosku należy dołączyć aktualne wyniki badań EEG lub zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do terapii.

Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (problemy rozwojowe, trudności wychowawcze, motywacyjne, trudności szkole, w tym w relacjach z rówieśnikami, ryzykowne zachowania, zaburzenia depresyjne, konflikty rówieśnicze i rodzinne, problemy zdrowia psychicznego, trudności emocjonalne, uzależnienia, poważne zmiany życiowe(np. pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, utraty, żałoby, nowy etap edukacyjny, przeprowadzki, zmiany w strukturze rodziny). Konsultacje mogą być jednorazowe lub cykliczne (cykl kilku spotkań). Zapisy przez sekretariat PPP.
 • Obserwacje na terenie przedszkola/szkoły
 • Trening Twórczości dla dzieci zdolnych
 • Trening koncentracji i pamięci
 • Zajęcia MRR W. Sherborne - dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z Zespołem Downa
 • Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych (integracja, współpraca, radzenie sobie z emocjami, efektywne uczenie się, inne - zgodnie z zapotrzebowaniem)
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, w tym dla uczniów kończących dany etap edukacyjny (m.in ćwiczenie autoprezentacji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wybór szkoły, uczelni).
Oferta poradni w zakresie doradztwa zawodowego:
 • warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas VII pt. „Jakie zawody czekają nas dziś i w przyszłości” – 3 godziny,
 • warsztaty z grą  „Szkolna szkoła biznesu” dla uczniów klas VIII i szkół ponadpodstawowych - 3 godziny,
 • warsztaty dla uczniów klas VIII- „Moje mocne strony i predyspozycje zawodowe” – 4 godziny,
 • warsztaty dla klas VIII –„Co dalej po szkole podstawowej” – 4 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych z grą „Biznes na czas” – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Praca czy studia – 3 godziny,
 • Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych- Moje mocne strony – planowanie kariery edukacyjnej”- 4 godziny,
 • indywidualne porady zawodowe, diagnoza predyspozycji, zainteresowań, mocnych stron - dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • indywidualne porady dla rodziców oraz spotkania/prelekcje w szkołach – Jak wspierać dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Indywidulane porady dla nauczycieli oraz szkolenie RP- Rola nauczyciela w zakresie wsparcia dla ucznia w obszarze doradztwa zawodowego,

Interwencja kryzysowa - oddziaływanie krótkoterminowe, koncentrujące sięna zjawiskach, które mogą mieć wpływ na równowagę emocjonalną. Jest formą wielu, w tym systemowych oddziaływań z wykorzystaniem zasóbów osoby będącej w kryzysie, rodziny, grupy i środowiska lokalnego, w tym instytucji pomocowych. Celem jest odzyskanie równowagi wewnętrznej, poczucia sprawczości, rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. 
Interwencję kryzysową cechuje: natychmiastowość działań, intensywność kontaktu, koncentracja na stanie obecnym (tu i teraz), działąnia dyrektywne, ograniczenie czasowe. 
Interwencję kryzysową podejmuje się np. w przypadku: próby samobójczej, nagłej śmierci bliskiej osoby, wypadku lub urazu/uszczerbku na zdrowiu, doświadczania przemocy, bycia świadkiem zdarzen traumatycznych,
Działania interwencyjne są podejmowane przez większość kadry Poradni. Systematycznie pomoc w tej formie udziela mgr Joanna Bujko - psycholog, psyoterapeuta. Kontakt przez sekretariat PPP.
Aktualności
6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl