Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie na lata 2016-2021

Placówka – podstawowa charakterystyka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Sopot i jest jedyną tego typu placówką w rejonie miasta. Działa zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.199). Zatrudnia psychologów, pedagogów,logopedów, doradcę zawodowego, lekarza.

Poradnia swym rejonem obejmuje dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli ze szkół i placówek z terenu miasta Sopotu.

Misja PPP Sopot
Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w ich wszechstronnym rozwoju oraz pomoc rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu uczniów.

Wizja PPP Sopot
Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom, wspieramy w rozwijaniu talentów, pokonywaniu trudności wynikających z zaburzeń rozwojowych, uwarunkowań środowiskowych.

Cieszymy się zaufaniem rodziców, dbamy o nie, wspieramy rodziny w wychowywaniu dzieci, w procesie wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci i w wychowywaniu.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, specjalistami szkół/placówek i podejmujemy działania we współpracy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, rodzin.

Osoby korzystające z oferty Poradni chętnie korzystają  z pomocy, pomoc ta jest dostosowana (i modyfikowana) do zgłaszanych potrzeb i problemów.

Różne formy pracy Poradni prowadzone są w sposób profesjonalny i kompetentny przez kadrę systematycznie rozwijającą swoje kwalifikacje zawodowe.

Poradnia znana jest w środowisku jako placówka oferująca szeroką pomoc psychologiczno – pedagogiczną na wysokim poziomie.


Do zadań Poradni należy w szczególności:
 
Diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do ogłaszanego problemu, wskazania sposobów ich rozwiązywania, w szczególności wynikających: z uzdolnień, niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, z trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego (powracających z zagrannicy, odmienności kulturowej), z zaniedbań środowiskowych, sytuacji trudnych/ traumatycznych, z niepełnosprawności (w tym z autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności intelektualnej, deficytów wzroku i słuchu), chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, zaburzeń komunikacji językowej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno – szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności polegające na prowadzeniu badań przesiewowych logopedycznych, w kierunku specyficznych trudności w nauce, badań słuchu, badań predyspozycji i zainteresowań zawodowych u młodzieży, realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, prowadzeniu zajęć profilaktyki logopedycznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu IPET – ów, udzielaniu nauczycielom, wychowawcom pomocy i merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, specjalistów, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (w tym zajęcia warsztatowe dla klas, grupy, wdrażanie rekomendowanych programów i strategii profilaktycznych).

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki (diagnoza potrzeb, plan działania, realizacja zaplanowanych form wsparcia, wspólna ocena efektów)


Zadania priorytetowe oraz kierunki rozwoju poradni na lata 2016 - 2021:

1. Działania wspierające rozwój dziecka w wieku młodszym - poszerzenie oferty dla dzieci do 3 rż, dzieci w wieku przedszkolnym i jego środowiska, działania ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie i profilaktykę dysharmonii rozwojowych, realizacja form pomocy ukierunkowanych na wsparcie i edukację rodziny.

2. W ramach działań ukierunkowanych na profilaktykę wspieranie procesów adaptacyjnych dzieci i młodzieży w związku z realizacją kolejnych etapów edukacyjnych oraz zadań związanych z etapem rozwojowym (w tym wsparcie bezpośrednie, edukacja środowiska rodzinnego, psychoedukacja nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowawczych, komunikacji, budowania więzi i relacji). Wczesne rozpoznanie ryzyka, profilaktyka zachowań dezadaptacyjnych (wycofanie, agresja, zachowania ryzykowne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym) pozwalają na podejmowanie działań, które w znacznej mierze mogą minimalizować potencjalne zagrożenia.

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi (grupy terapeutyczne, socjoterapia, terapia indywidualna), rozwijanie form specjalistycznego wsparcia i terapii w oparciu o nowe kwalifikacje. 4. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w planowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Profesjonalnie prowadzone procesy opiniowania i orzekania, w wyniku diagnoz specjalistycznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, terminowo, rzetelnie diagnostycznie, w oparciu o nowoczesne i standaryzowane narzędzia i procedury diagnostyczne, z równoczesnym uwzględnieniem danych z wywiadu, obserwacji, diagnozy funkcjonalnej.

6. Efektywne realizowanie zadań profilaktycznych przez planowanie, realizację i ewaluację zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym realizację programów unijnych.

7. Doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce specjalistyczne związane z prowadzeniem terapii specjalistycznych.

8. Poszerzenie i ugruntowanie dalszej współpracy z organizacjami pozarządowymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.

9. Dalsza integracja ze środowiskiem poradnianym w województwie (wymiana doświadczeń, szkolenia wewnętrzne) i w kraju (udział w konferencjach i szkoleniach, dzielenie się wiedzą), współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim i studentami (pozyskiwanie wolontariuszy, praktykantów).
Aktualności
28 czerwca Remont budynków Poradni Remont budynków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie   W  lipcu 2024r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie ( w tym sekretariat, praca diagnostyczna,  więcej 6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl