Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla rodziców

1. Szkoła dla Rodziców
Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi. Program posiada rekomendacje ORE.
 
Celem programu jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i towarzyszenia w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie, w zamkniętej grupie.
 
Tematy spotkań:
 
I.     Jak mądrze kochać swoje dziecko? Poznanie się, kontakt, integracja.
II.    Terytorium psychologiczne. Umiejętność wyznaczania i chronienia granic.
III.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. I).
IV.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. II).
V.    Zachęcanie dziecka do współpracy.
VI.   Zamiast stosowania kar.
VII.  Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
VIII. Zachęcanie do samodzielności.
IX.   Wpisywanie w role i uwalnianie od grania ról.
X.    Pochwały opisowe - budowanie szacunku i poczucia własnej wartości.

 
Poradnia prowadzi także część II Szkoły dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji oraz grupę wsparcia – Szkoła dla Absolwentów
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
2. Porady – konsultacje (jednorazowe lub cykliczne)
Konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo porozmawiać o trudnościach swojego dziecka lub o własnych problemach, które wpływają na kontakt z innymi członkami rodziny, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze,
 • trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • problemy rodzinne (np. rozwody, zdrady, adopcje, problemy w rodzinach rekonstruowanych, samotne rodzicielstwo, relacje z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, i in.);
 • doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie,
 • śmierć lub próba samobójcza osoby bliskiej;
 • problemy zdrowia psychicznego, choroba psychiczna osoby bliskiej;
 • trudności emocjonalne związane z chorobą somatyczną – własną lub kogoś bliskiego;
 • uzależnienie bliskiej osoby od alkoholu, narkotyków, hazardu;
 • poważne zmiany życiowe, nowy etap życia;
 • radzenie sobie w grupie i z grupą rówieśniczą;
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
3. Terapia rodzin
W rodzinie tkwią największe pokłady siły i możliwości, których wydobycie może być kluczowe dla procesu terapii. Badania jednoznacznie pokazują, że pomoc i zaangażowanie rodziców w proces terapii symptomów u dziecka znacznie zwiększa jej efektywność. Problem, który przejawia jeden z członków rodziny ma wpływ na pozostałych i jest często przezywany przez nich jako cierpienie lub dyskomfort. Wokół problemu powstają specyficzne wzorce wzajemnych interakcji rodzinnych. Ich przerwanie lub zmiana jest często niezbędna by osiągnąć rozwiązanie.
 
Terapia rodzinna rozpoczyna się cyklem konsultacji rodzinnych (identyfikacja problemu i kierunku działań). Na spotkania rodzinne zapraszamy, gdy: 
 • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało wykluczone, 
 • gdy dziecko uporczywie odmawia chodzenia do szkoły lub przedszkola, 
 • gdy rodzic ma poczucie, że traci kontakt i kontrolę nad dzieckiem,
 • gdy rodzina przeżyła stratę, odejście bliskiej osoby,
 • gdy kłótnie narastają i brak perspektywy zmiany, 
 • gdy zachowania i objawy jednej osoby w rodzinie znacząco rzutują na funkcjonowanie pozostałych jej członków.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
4. Coaching dla rodziców
 
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiągnie wyznaczonych celów. Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja między coachem a osobą coachowaną, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania.

Celem coachingu jest:
 • skuteczne motywowanie dzieci do nauki i  rozwoju dzięki metodom komunikacji wspierającym odpowiedzialność dziecka za własny rozwój,
 •  skuteczne  pokonywanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki  ich identyfikacji i określeniu drogi do osiągnięcia celu,
 • doskonalenie kompetencji rodzicielskich,
 • budowanie relacji rodzice – dziecko na każdym etapie rozwoju,
 • osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
5. Bezpośrednia pomoc psychologiczna dla rodziców 
Bezpośrednia pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o kontrakt, w tym kontrakt terapeutyczny prowadzona w celu poprawy funkcjonowania („pomagając rodzicowi pomagamy dziecku”).
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
6. Doradztwo dla rodziców w trakcie i po rozwodzie
Spotkania ukierunkowane na pomoc dzieciom i ich rodzicom w radzeniu sobie z kryzysem oraz znaczącymi zmianami w rodzinie związanymi z rozwodem oraz ponowną rekonstrukcją rodziny, samotnym rodzicielstwem.
 
W cyklu doradczym przykładowe  tematy spotkań: zadania rodziców po rozpadzie rodziny, sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysową i trudnymi zachowaniami dzieci,  potrzeby dziecka w sytuacji kryzysu – w zależności od wieku, rozwiązywanie problemów wynikających z samotnego rodzicielstwa, problemów  związanych z pojawieniem się nowego partnera.

7. Pomoc dla cudzoziemców lub powracających z zagranicy

Wsparcie kierowane jest do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli szkół i placówek, w tym:
Rodzin wielojęzycznych,
Rodzin powracających z zagranicy,
Cudzoziemców,
(w zakresie obejmującym edukację w polskim systemie oświaty, wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, wspieranie procesów adaptacyjnych):
 
Wyróżnia się 4 style adaptacji do nowej kultury:
- integracja,
-  asymilacja,
- separacja,
- marginalizacja/dekulturacja,
 
Najczęściej spotykane skutki migracji, zmian kulturowych:
- bariera językowa,
- luka edukacyjna,
- poczucie tymczasowości (brak wiedzy i perspektyw)
- zachwiane poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,
- wyuczona bezradność,
- degradacja pod względem ekonomicznym i w zakresie statusu społecznego,
- konflikty wewnątrzmałżeńskie i międzygeneracyjne,
- syndrom stresu pourazowego (PTSD),
- żałoba kulturowa,
- syndrom ocalonych,
 
W zakresie zadania 1: Diagnozowanie dzieci i młodzieży:
 - prowadzenie diagnozy neutralnej kulturowo, z uwzględnieniem wielokulturowości i wielojęzyczności (diagnoza psychologiczna/psychometryczna, diagnoza logopedyczna/umiejętności komunikacyjnych, diagnoza pedagogiczna  - w szczególności związana z analizą różnic programowych w związku ze zmianą systemów edukacyjnych;
W zakresie zadania 2: Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
- porady, konsultacje, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, psychoterapia, zajęcia grupowe ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych, interwencja kryzysowa, w szczególności w celu:
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny wielokulturowej,
 • Pomoc w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową w środowisku szkolnym,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci dwujęzycznych/dwukulturowych;

W zakresie zadania 3: Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funcję przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:
 • udział w planowaniu/realizowaniu procesów adaptacyjnych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, koordynowanie działań rodzina – przedszkole/szkoła/placówki pomocowe,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych
  i wychowawczych – bezpośrednio i w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • warsztaty tematyczne dla klas szkolnych z uwzględnieniem tematyki: tolerancja a różnorodność, zajęcia integracyjne,
 • spotkania dla rodziców (klas szkolnych) – w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej,
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.
Aktualności
6 marca Europejski Dzień Logopedy Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 06. 03. 2024r. Zespół Logopedek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie zaprasza : • na konsultacje logopedyczne dla dzieci 2 – 3 letnich więcej 5 marca Wpływ oddechu na ładny uśmiech i proste zęby Zapraszamy rodziców przedszkolaków na pierwsze spotkanie LOGOPEDYCZNEJ AKADEMII TROSKLIWEGO RODZICA! Naszym celem jest wspieranie rodziców w kompetencjach rodzicielskich w zakresie więcej 26 lutego Szkołą dla Rodziców- edycja na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 Rozpoczynamy kolejną edycję Szkoły dla Rodziców- jak mądrze kochać dziecko". Tym razem spotkania będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. Przez kolejne 10 więcej 22 lutego Grupa terapeutyczna dla młodzieży Dnia 22 lutego 2024r. wystartowała kolejna edycja grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadpodstawowych.  W trakcie 10 spotkań (dla stałych uczestników) więcej 16 lutego Prelekcja dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego na prelekcję dotyczącą wsparcia dziecka z CAPD w przedszkolu. więcej 13 lutego Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie przy wsparciu środków finansowych Gminy Miasta Sopotu uruchamia dodatkową ofertę w zakresie wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej więcej 8 listopada Spotkania dla nauczyclieli W listopadzie zapraszamy grupy nauczycieli na kolejne tematyczne spotkania w ramach sieci wmiany doświadczeń i współpracy: 08.11.2023r. godzina10.00 - spotkanie dla grupy psychologów/pedagogów więcej 26 października Badania przesiewowe sopockich przedszkolaków Szanowni Państwo!   Zespół logopedyczny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie od września realizuje na terenie sopockich przedszkoli logopedyczne badania przesiewowe dla dzieci więcej 23 października Rozwojowe i terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży   1. Grupa rozwojowa  dla dzieci przedszkolnych, której celem jest wsparcie w przygotowaniu do szkoły. Podczas zajęć: podkreślamy jak ważne jest współdziałanie, mamy więcej 16 października Diagnoza i terapia integracji sensorycznej INTEGRACJA SENSORYCZNA   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sopocie prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię integracji sensorycznej Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: nadwrażliwość więcej 9 października Zdolni z Pomorza - Sopot Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza we wrześniu 2023r. zrealizowaliśmy: 16.09.2023r. -zajęcia kreatywne z obszaru nauk przyrodniczych - biologia/chemia - gra więcej 3 października Wsparcie rodziców W zakresie wspierania rodziców w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w I semestrze 2023/2024 zapraszamy: 1. Szkoła dla Rodziców – jak mądrze kochać dziecko. więcej 1 września Wracamy po wakacjach Nowa forma wsparcia w PPP Sopot - Terapia miofunkcjonalna  Zespół logopedek PPP Sopot poszerzył ofertę dotyczącą prowadzenia terapeutycznych zajęć logopedycznych. Dzięki szkoleniom więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl