Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla rodziców

1. Szkoła dla Rodziców
Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi. Program posiada rekomendacje ORE.
 
Celem programu jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i towarzyszenia w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie, w zamkniętej grupie.
 
Tematy spotkań:
 
I.     Jak mądrze kochać swoje dziecko? Poznanie się, kontakt, integracja.
II.    Terytorium psychologiczne. Umiejętność wyznaczania i chronienia granic.
III.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. I).
IV.   Rozpoznawanie, rozumienie i akceptowanie świata uczuć własnych i dziecka (cz. II).
V.    Zachęcanie dziecka do współpracy.
VI.   Zamiast stosowania kar.
VII.  Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
VIII. Zachęcanie do samodzielności.
IX.   Wpisywanie w role i uwalnianie od grania ról.
X.    Pochwały opisowe - budowanie szacunku i poczucia własnej wartości.

 
Poradnia prowadzi także część II Szkoły dla Rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji oraz grupę wsparcia – Szkoła dla Absolwentów
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
2. Porady – konsultacje (jednorazowe lub cykliczne)
Konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo porozmawiać o trudnościach swojego dziecka lub o własnych problemach, które wpływają na kontakt z innymi członkami rodziny, funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze,
 • trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • problemy rodzinne (np. rozwody, zdrady, adopcje, problemy w rodzinach rekonstruowanych, samotne rodzicielstwo, relacje z dorosłymi dziećmi, problemy z rodzicami, i in.);
 • doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie,
 • śmierć lub próba samobójcza osoby bliskiej;
 • problemy zdrowia psychicznego, choroba psychiczna osoby bliskiej;
 • trudności emocjonalne związane z chorobą somatyczną – własną lub kogoś bliskiego;
 • uzależnienie bliskiej osoby od alkoholu, narkotyków, hazardu;
 • poważne zmiany życiowe, nowy etap życia;
 • radzenie sobie w grupie i z grupą rówieśniczą;
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
3. Terapia rodzin
W rodzinie tkwią największe pokłady siły i możliwości, których wydobycie może być kluczowe dla procesu terapii. Badania jednoznacznie pokazują, że pomoc i zaangażowanie rodziców w proces terapii symptomów u dziecka znacznie zwiększa jej efektywność. Problem, który przejawia jeden z członków rodziny ma wpływ na pozostałych i jest często przezywany przez nich jako cierpienie lub dyskomfort. Wokół problemu powstają specyficzne wzorce wzajemnych interakcji rodzinnych. Ich przerwanie lub zmiana jest często niezbędna by osiągnąć rozwiązanie.
 
Terapia rodzinna rozpoczyna się cyklem konsultacji rodzinnych (identyfikacja problemu i kierunku działań). Na spotkania rodzinne zapraszamy, gdy: 
 • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało wykluczone, 
 • gdy dziecko uporczywie odmawia chodzenia do szkoły lub przedszkola, 
 • gdy rodzic ma poczucie, że traci kontakt i kontrolę nad dzieckiem,
 • gdy rodzina przeżyła stratę, odejście bliskiej osoby,
 • gdy kłótnie narastają i brak perspektywy zmiany, 
 • gdy zachowania i objawy jednej osoby w rodzinie znacząco rzutują na funkcjonowanie pozostałych jej członków.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
4. Coaching dla rodziców
 
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiągnie wyznaczonych celów. Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja między coachem a osobą coachowaną, szacunek i wzajemne zaufanie, empatia, umiejętność słuchania i rozumienia oraz umiejętność motywowania.

Celem coachingu jest:
 • skuteczne motywowanie dzieci do nauki i  rozwoju dzięki metodom komunikacji wspierającym odpowiedzialność dziecka za własny rozwój,
 •  skuteczne  pokonywanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki  ich identyfikacji i określeniu drogi do osiągnięcia celu,
 • doskonalenie kompetencji rodzicielskich,
 • budowanie relacji rodzice – dziecko na każdym etapie rozwoju,
 • osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności.
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
5. Bezpośrednia pomoc psychologiczna dla rodziców 
Bezpośrednia pomoc psychologiczna prowadzona w oparciu o kontrakt, w tym kontrakt terapeutyczny prowadzona w celu poprawy funkcjonowania („pomagając rodzicowi pomagamy dziecku”).
 
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.

 
6. Doradztwo dla rodziców w trakcie i po rozwodzie
Spotkania ukierunkowane na pomoc dzieciom i ich rodzicom w radzeniu sobie z kryzysem oraz znaczącymi zmianami w rodzinie związanymi z rozwodem oraz ponowną rekonstrukcją rodziny, samotnym rodzicielstwem.
 
W cyklu doradczym przykładowe  tematy spotkań: zadania rodziców po rozpadzie rodziny, sposoby radzenia sobie z sytuacją kryzysową i trudnymi zachowaniami dzieci,  potrzeby dziecka w sytuacji kryzysu – w zależności od wieku, rozwiązywanie problemów wynikających z samotnego rodzicielstwa, problemów  związanych z pojawieniem się nowego partnera.

7. Pomoc dla cudzoziemców lub powracających z zagranicy

Wsparcie kierowane jest do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli szkół i placówek, w tym:
Rodzin wielojęzycznych,
Rodzin powracających z zagranicy,
Cudzoziemców,
(w zakresie obejmującym edukację w polskim systemie oświaty, wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, wspieranie procesów adaptacyjnych):
 
Wyróżnia się 4 style adaptacji do nowej kultury:
- integracja,
-  asymilacja,
- separacja,
- marginalizacja/dekulturacja,
 
Najczęściej spotykane skutki migracji, zmian kulturowych:
- bariera językowa,
- luka edukacyjna,
- poczucie tymczasowości (brak wiedzy i perspektyw)
- zachwiane poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,
- wyuczona bezradność,
- degradacja pod względem ekonomicznym i w zakresie statusu społecznego,
- konflikty wewnątrzmałżeńskie i międzygeneracyjne,
- syndrom stresu pourazowego (PTSD),
- żałoba kulturowa,
- syndrom ocalonych,
 
W zakresie zadania 1: Diagnozowanie dzieci i młodzieży:
 - prowadzenie diagnozy neutralnej kulturowo, z uwzględnieniem wielokulturowości i wielojęzyczności (diagnoza psychologiczna/psychometryczna, diagnoza logopedyczna/umiejętności komunikacyjnych, diagnoza pedagogiczna  - w szczególności związana z analizą różnic programowych w związku ze zmianą systemów edukacyjnych;
W zakresie zadania 2: Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
- porady, konsultacje, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, psychoterapia, zajęcia grupowe ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych, interwencja kryzysowa, w szczególności w celu:
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny wielokulturowej,
 • Pomoc w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością kulturową w środowisku szkolnym,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci dwujęzycznych/dwukulturowych;

W zakresie zadania 3: Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funcję przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:
 • udział w planowaniu/realizowaniu procesów adaptacyjnych na terenie przedszkoli, szkół i placówek, koordynowanie działań rodzina – przedszkole/szkoła/placówki pomocowe,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych
  i wychowawczych – bezpośrednio i w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • warsztaty tematyczne dla klas szkolnych z uwzględnieniem tematyki: tolerancja a różnorodność, zajęcia integracyjne,
 • spotkania dla rodziców (klas szkolnych) – w ramach działalności informacyjno – szkoleniowej,
Zapisy osobiste lub telefoniczne stale przyjmuje sekretariat Poradni.
Aktualności
3 listopada Spotkanie grupy psychologów przedszkoli Spotkanie grupy psychologów sopockich przedszkoli W dniu 03.11.2021r. o godzinie 14.00 w PPP Sopot odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychologów/specjalistów przedszkolnych. więcej 25 października Grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży GRUPY ROZWOJOWE I TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PPP SOPOT 1. Rozpoczynamy cykl spotkań warsztatowych Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia mają charakter grupowy i są przeznczone więcej 27 września Spotkania dla Rodziców W ramach zadań PPP Sopot mieści się pomoc Rodzicom w procesie wychowywania i edukacji. Oprócz indywidualnych konsultacji dla Rodziców (zapisy stale przez sekretariat PPP) w obecnym roku więcej 27 września spotkanie grupy logopedek/logopedów Sieć Współpracy Logopedów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie   ZAPRASZA LOGOPEDÓW/LOGOPEDKI   z sopockich szkół, przedszkoli i placówek na więcej 10 września Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap - biologia, chemia, kompetencje społeczne Osoby, które biorą udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - Sopot" do grup: biologia, chemia, kompetencje społeczne zapraszamy na prezentację projektów kwalifikacyjnych, więcej 6 września Logopedyczne badania przesiewowe w przedszkolach LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE 2021/2022 Zapraszamy dzieci z roczika 2017 na bezpłatne, logopedyczne badania przesiewowe realizowane na terenie przedszkoli przez kadrę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej więcej 2 września Zajęcia integracyjne 2021/2022 W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozpoczęły się zajęcia integracyjne dla klas I sopockich szkół ponadpodstawowych, których celem jest poznanie się uczniów, budowanie więcej 30 sierpnia Zdolni z Pomorza - Sopot - 3 etap ! 3 ETAP REKRUTACJI: Test Uzdolnień Kierunkowych dla osób nominowanych/rekrutujących się do grup: matematyka,fizyka, informatyka odbędzie się w dniu 01.09.2021r.godz.14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym więcej 23 lipca Zdolni z Pomorza - Sopot -rekrutacja 21/22 - 3 etap   Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022 W związku z realizacją projektu unijnego Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 25 czerwca Wakacyjne zajęcia z Poradnią 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA Z PORADNIĄ 2021 WAKACYJNE ZAJĘCIA rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I -III sopockich szkół podstawowych Celem  zajęć więcej 17 czerwca Zajęcia kreatywne - Zdolni z Pomorza - Sopot Uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza Sopot!   Po całym roku pracy on line zapraszamy na stacjonarne, prowadzone w bocznym budynku PPP Sopot ZAJĘCIA KREATYWNE! Liczymy na dobry – pogodny więcej 1 czerwca Sukcesy zespołów projektowych - Zdolni z Pomorza - Sopot W sobotę 28.05.2021r. zakończył się Konkurs Projektów -Zdolni z Pomorza - Sopot 2020/2021. Aż siedem (!!!) sopockich zespołów projektowych znalazło miejsce na podium: Obszar więcej 31 maja Najpierw relacja - później edukacja - O powrocie do szkół - webinar dla Rodziców W ramach działań ukierunkowanych na wsparcie Rodziców i uczniów w okresie powrotu do edukacji stacjonarnej  - w myśl kampanii "Najpierw relacja - później edukacja" więcej 27 maja Harmonogram działań reintegracyjnych Ramowy harmonogram zajęć reintergacyjnych - o szczegółach będziemy na bieżąco informować:        OKRES DZIAŁANIE ODBIORCY Działania więcej 25 maja Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego. Sieć współpracy logopedów Sieć współpracy logopedów przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie Logopedów sopockich szkół, przedszkoli i placówek zapraszamy na spotkanie, które więcej 21 maja Zdolni z Pomorza - Sopot - Rekrutacja 21/22 Zdolni z Pomorza - Sopot – rekrutacja 2021/2022     W związku z realizacją projektu unijnego - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o więcej 19 kwietnia Spotkanie dla Rodziców Zdolni z Pomorza - Sopot Zapraszamy na spotkanie on line dla Rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza – Sopot. Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 19.04.2021r. godz. 17.00 Długi już więcej 12 kwietnia Program profilaktyczny Uważna szkoła "Czas na uważność"  Rozpoczynamy współpracę jako placówka pilotażowa projektu "Uważna szkoła" realizowanego przez Polski Instytut Mindfulness. Celem projektu więcej 8 kwietnia Kwietniowe webinary dla Rodziców Zapraszamy na kolejne webinary dla Rodziców realizowane w formie on line: 12.04.2021r. godz.17.00 -  O lękach (i nie tylko dziecięcych). Spotkanie kierowane jest do rodziców więcej 30 marca O stresie słów kilka - spotkanie on line W ramach wsparcia uczniów  klas ósmych i maturalnych, w związku z doświadczaniem stresu przedegzaminacyjnego, dodatkowo potęgowanego przez niepewność wynikającą z zagrożenia więcej 25 marca Dyżury telefoniczne w zagrożeniu epidemicznym Szanowni Państwo W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy o możliwości korzystania z cyklicznych dyżurów telefonicznych: 1. Infolinia dla Dzieci i młodzieży: http://www.liniadzieciom.pl/ więcej 17 marca Czy to depresja - krótki poradnik Czy to depresja?   W czasach niepewności, edukacji zdalnej, wielu niewiadomych, szybkich zmian, rosnącego niepokoju czy lęku, zmęczenia i drażliwości,  kolejnych wyzwań… Jeśli więcej 10 marca Scenariusze godzin wychowawczych pomocne w edukacji zdalnej Scenariusze zajęć tematycznych godzin wychowawczych dla wychowawców – zebrane propozycje   Szanowni Państwo! Pandemia trwa już długi czas, dzieci i młodzież korzystają więcej 3 marca Wsparcie klas ósmych WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów  i wyboru szkoły:   Weź udział w webinarze pt. „Jak więcej 1 marca Wsparcie maturzystów WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MATURZYSTÓW Jeśli zastanawiasz się jak dobrze przygotować się do egzaminów i wyboru dalszej ścieżki edukacji: Skorzystaj z indywidualnej porady zawodowej, więcej 2 grudnia W niepewnych czasach - informacyjnie WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W SOPOCIE W ostatnim czasie wszyscy doświadczamy wielu, czasami skrajnych emocji. Sytuacja związana z zagrożeniem więcej 28 lutego Webinary dla Rodziców - marzec 2021   AKTUALNOŚCI – MARZEC 2021 WEBINARY I DORADZTWO ZAWODOWE   Webinaria dla Rodziców - marzec 2021 Szanowni Państwo W marciu 2021r. zapraszamy na kolejnez cyklu  webinary więcej 30 października Szkoła dla Wychowawcóe - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl