Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Ochrona Danych Osobowych

1. KLAUZULE INFORMACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SOPOCIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana, dziecka oraz danych osobowych pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie:
 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani, dziecka oraz danych osobowych pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie, 81-742 Sopot, ul. Władysława IV 23/25, tel. 58 551 51 33, e-mail: ppp@poradniasopot.pl, reprezentowana przez dyrektor Reginę Osikę.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich podstawie.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych dziecka i rodziców/opiekunów prawnych  mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Gdańsku.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), lub ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe dziecka i rodziców oraz dane osobowe pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie będą profilowane.
 7. Rodzicom/opiekunom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Posiadanie danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, panią Sabiną Tatol - Baczyńską możliwy jest pod adresem e-mail: : rodo@ckusopot.pl lub listownie pod adresem: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców oraz danych osobowych pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez uprawnionych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym.

3. OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH - do pobrania w zakładce "DRUKI DO POBRANIA"

4KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - MONITORING WIZYJNY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Sopocie.
 
Dane kontaktowe Adres Adres email Telefon
PPP Sopot ul. Władysława IV 23/25, 81-742 Sopot ppp@poradniasopot.pl 58 551 51 33
Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska
ul. T. Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pok. nr 9
rodo@ckusopot.pl 58 551 00 11
wew. 46
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:
  – Art. 108a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000),
  – Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000),
  – Art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO
 2. Monitoring złożony jest z dwóch całodobowych kamer przemysłowych (obejmujących wizję, bez głosu), o podanym poniżej zasięgu:
a) miejsca zewnętrzne - kamera z przodu budynku (od ul. Władysława IV) obejmujące m.in. furtkę, chodnik, wejście do budynku 25 (1 szt.)
b)  miejsca wewnątrz budynku (hol) - widok na hol wejściowy (1 szt.)
 1. Dane osobowe przechowywane są przez miesiąc od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia.
 5. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
Aktualności
29 października Bez gryzienia nie ma mówienia W ramach Programu Profilaktyki Logopedycznej zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców sopockich przedszkolaków na spotkanie edukacyjne "Bez gryzienia nie ma mówienia" - więcej 21 października Szkoła dla Rodziców - rozpoczynamy kolejny cykl zajęć Szanowni Państwo Informujemy, że w dniu 28.10.2019r. rusza kolejna edycja Programu Szkoła dla Rodziców (edycja podstawowa). Zajęcia będą odbywały się w kolene poniedziałki (około 11 więcej 21 października Terapeutyczna grupa młodzieżowa - trwa nabór Terapeutyczna grupa rozwojowa dla młodzieży Teraz My   - oferta kierowana jest do młodzieży  od 13 roku życia z sopockich szkół. Uczestniczenie w grupie daje możłiwość więcej 18 października Podsumowanie rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza Sopot Szanowni Państwo Z przyjemnością informuję o pomyślnie zakończonej rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza- Sopot. Ramowo – w ciągu roku szkolnego – do zrealizowania 40 - 50 godzin więcej 27 września Integracja sensoryczna - konsultacje, diagnoza, terapia DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Jeśli u Twojego dziecka można zaobserwować: • nadwrażliwość lub poszukiwanie bodźców dotykowych, dźwiękowych, zapachowych, • strach więcej 18 września Spotkanie pedagogów/psychologów szkolnych Pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie grupy pedagogó/psychologów szkolnych na terenie PPP Sopot odbędzie  się w dniu 18.09.2019r. wgodzinach 12.00 - 14.00 - boczny budynek więcej 9 września Kontynuacja rekrutacji - Zdolni z Pomorza - Sopot W związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014- 2020 - Zdolni z Pomorza - Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, więcej 4 września Zajęcia integracyjne dla klas W miesiącu wrześniu w PPP Sopot odbywają się warsztaty integracyjne dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów jest wzajemne poznanie uczniów więcej 3 września Profilaktyka Logopedyczna w przedszkolach Logopedzi PPP od kilku lat realizują na terenie sopockich przedszkoli Program Profilaktyki Logopedycznej. Obejmują opieką dzieci 3-4 letnie w ramach cyklu zajęć grupowych, któych celem jest więcej 8 lipca Wakacyjne turnusy terapii pedagogicznej ​Zapraszamy na wakacyjne turnusy terapii pedagogicznej dla osób ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się - ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa. Zajęcia prowadzone więcej 24 czerwca Żyj zdrowo - zajęcia wakacyjne ​Zapraszamy uczniów klas I- IV na wakacyjne zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy styl życia Żyj zdrowo! Na zajęciach dowiecie się jak; aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas, dbać więcej 12 czerwca Adaptacja do przedszkola dziecka 3- letniego W czerwcu, w sopockich przedszkolach odbędą się spotkania z Rodzicami z udziałem pracowników PPP na temat:  Adaptacja 3- latka  do przedszkola Podczas spotkań:  garść więcej 10 czerwca Wakacje z logopedą WAKACJE Z LOGOPEDĄ „LOGOTRAJKOTY” Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 5-7 lat, Cykl zajęć logopedycznych będzie obejmował 1 spotkanie w tygodniu -  zabawy słowem, doskonalenie więcej 7 czerwca Wakacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Wakacyjne grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - Kolorowy zawrót głowy Zapraszamy uczniów kl. I – III szkoły podstawowej na twórcze zajęcia więcej 3 czerwca Zdolni z Pomorza - Sopot - rekrutacja W związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014- 2020 - Zdolni z Pomorza- Sopot, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, więcej 29 maja Jubileusz 50 - lecia PPP Sopot Historia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sopocie: Z dniem 1 marca 1969r. Prezydium miejskiej Rady Narodowej w Sopocie powołało Miejską Poradnię Wychowawczo -Zawodową z siedzibą w więcej 28 maja Spotkanie sieci Dyrektorów pomorskich PPP W dniu 28.05.2019r. w naszej Poradni odbędzie się  spotkanie sieci Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (godzina 10.00, boczny budynek Poradni). W planie spotkania: 1. więcej 23 maja Szkolenie psychologów PPP W dniach 23-24.05.2019r. w PPP Sopot odbędzie się szkolenie " IDS - 2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży" w wieku 5- 20 lat prowadzone przez pracowników Pracowni więcej 22 maja Inspiracje dla Rodziców - Rola matki i ojca w rodzinie. Rodzice jako para. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu: Nie ma doskonałych Rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców" - spotkania oparte o filozofię Jespera Juula. Tym razem więcej 11 maja Konkurs Projektów - Zdolni z Pomorza W sobotę 11 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie, podczas którego zespoły uczestniczące w Konkursie Projektów zaprezentowały swoje osiągnięcia więcej 6 maja Współpraca PPP Sopot i Przedszkola Nr 2 w ramach "Pomorskiej Szkoły Trenerów wsparcia Oświaty" Logopeda PPP mgr Iwona Klimowicz biorąca udział w projekcie "Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty" współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej realizuje cykl więcej 29 kwietnia Publikacje pracowników PPP Sopot Z przyjemnością informuję o kolejnych publikacjach kadry PPP Sopot: 1. Depresja u dzieci i młodzieży – co powinno nas niepokoić, kiedy reagować, gdzie szukać pomocy  Link do artykułu:   https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy-co-powinno-nas-niepokoic-kiedy-reagowac-gdzie-szukac-pomocy; 2.  więcej 8 kwietnia Gotowość strajkowa Szanowni Państwo Po otrzymaniu informacji od związków zawodowych (ZNP) informuję, że gotowość strajkową wyrazili nauczyciele zatrudnieni w PPP Sopot ( w tym psycholodzy, pedagodzy i logopedzi) więcej 3 kwietnia O relacjach w rodzeństwie Zapraszamy na kolejne spotkanie dla Rodzniców z cyklu Inspiracje w oparciu o filozofię Jespera Julla. Spotkanie w dniu 03.04.2019r. o godz. 17.00 w bocznym budynku PPP poświęcone będzie tematowi więcej 30 marca Zdolni z Pomorza - Sopot - rozwijanie kompetencji społecznych W ramach rozwijania kompetencji społecznych uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza - Sopot biorą udział w spektaklach teatralnych: 30.03.2019r. - spektakl Lalka, Teatr Muzyczny,  Gdynia, 05.04.2019r. więcej 27 marca Warsztat dla nastolatek W dniach 27.02.2019r. i 27.03.2019r. w SP 1 odbyły się dla chętnych uczennic warsztaty z psychologiem, psychoterapeutą Poradni mgr Joanną Bujko. Podczas zajęć, zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek więcej 23 marca Wykład "Nie ma mówienia bez gryzienia" W ramach współpracy z Gdańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią neurologopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie mgr Kinga Żuchowska - Hejka w dniu więcej 11 marca Oferta szkół ponadpodstawowych Zapraszamy na stronę: szkolyponadpodstawowe.sopot.pl - kompleksowo zebrane informacje na temat oferty szkół ponadpodstawowych w Sopocie! Równocześnie już teraz zapraszamy na Targi Edukacyjne: 22.03.2019. więcej 6 marca Spotkania w przedszkolach z udziałem kadry PPP W najbliższych dniach odbywają się tematyczne spotkania w przedszkolach: 05.03.2019r. - Gotowość szkolna - Przedszkole Nr 8 - prowadzi mgr Joanna Wachowiak - psycholog PPP, 06.03.2019r.  - więcej 4 marca Szkolenie psychologów - Conners 3 W dniach 04.03.2019r. - 05.03.2019r. w PPP Sopot odbywa się szkolenie psychologów z pomorskich poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzone przez PTP z Warszawy - "Diagnoza ADHD i zaburzeń więcej 1 marca Przesiewowe badania słuchu "Słyszę" W marcu 2019r. w Przedszkolu Nr 12 w Sopocie w kolejne piątki odbędą się przesiewowe badania słuchu- "Słyszę" Platformą do badania zmysłów. Badania w grupach dzieci 5-6-7- letnich, więcej 1 marca Szkoła dla Rodziców- grupa poranna Rusza kolejna edycja zajęć  dla Rodzców - Szkoła dla Rodziców - tym razem cykl spotkań odbywać się będzie do południa - cyklicznie w piątki w godzinach 9.00 - 12.00.  Grupowe więcej 27 lutego Inspiracje dla Rodziców - spotkania w II semestrze W związku ze stałym zainteresowaniem rodziców kontynuujemy cykl spotkań - Inspiracje dla Rodziców - w oparciu o filozofię Jespera Juula. Spotkania w wybrane środy poprowadzi mgr Marzena więcej 26 lutego Spotkanie z neurologopedą - Profilaktyka logopedyczna W dniu 26.02.2019r. w Przedszkolu Nr 10 w Sopocie odbędzie się spotkanie informacyjno - edukacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola "Profilaktyka logopedyczna - podsumowanie więcej 21 lutego Zdolni z Pomorza - Sopot - aktualności W związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza - Sopot:  1 uczestnik grupy informatyka pgim wziął udział w zimowym obozie naukowym w Biłaym Dunajcu- Gratulujemy! Uczestnicy projektu więcej 30 stycznia Odmowa chodzenia do szkoły W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych. Tematem spotkania byłc problem związany z odmową chodzenia do szkoły.             więcej 24 stycznia Publikacje kadry PPP Sopot Z przyjemnością informuję o możliwości zapozania się z najnowszymi publikacjami kadry PPP w Sopocie: 1. Na portalu Trójmiasto.pl ukazał się artykuł Leworęczność u dziecka - czy to więcej 14 stycznia Szkoła dla Rodziców-rozpoczyna zajęcia Szanowni Państwo W dniu 14.01.2019r. rozpoczyna spotkania kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Cykl 10-12 spotkań będzie realizowany w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 - 20.00 na terenie więcej 9 stycznia Inspiracje dla Rodziców - Rodzic jako Przywódca Nie ma doskonałych rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców.” Jesper Juul Szanowni Państwo Przypominamy o kolejnym spotkaniu dla rodziców, które więcej 5 grudnia Spotkanie sieci psychologów/pedagogów szkolnych W dniu 05.12.2018r. odbyło się kolejne spotkanie psychologów/pedagogów szkolnych sopockich placówek oświatowych poświęcone tematom: 1. Profilaktyka zaburzeń odżywiania - Tu więcej 1 grudnia Jak kształcić kompetencje kluczowe uczniów? Kadra PPP Sopot  - mgr M. Jasińska i mgr M. Lawendowska w dniu 01.12.2018r. dzieląc się doświadczeniem poprowadziły w CEN Gdańsk spotkanie sieci nauczycieli z zakresu: Kompetencje społeczne. więcej 22 listopada Grupa rozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym W odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościmi związanymi z funkcjonowaniem społeczno - emocjonalnym, trudnościami rozwojowymi na zajęcia grupowe  więcej 21 listopada Inspiracje dla Rodziców - spotkania z filozofią Jespera Juula Szanowni Państwo Powtarzamy realizację cyklu spotkań  dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Spotkania (niepowtarzalne) kierowane są do osób, dla którch ważna więcej 9 listopada Teraz My - Grupa dla młodzieży TERAZ MY Zbliża się czas rozpoczęcia spotkań grupy terapeutycznej dla młodzieży TERAZ MY. Grupa kierowana jest do młodziezy od 13 roku zycia. uczestniczenie w grupie daje możliwość lepszego więcej 31 października Realizacja zadań profilaktycznych W dniu 31.10.2018r. odbyło się sopotkanie sieci sopockich  psychologów/pedagogów szkolnych Realizacja zadań profilaktycznych. W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Pobłocka - więcej 8 października Szkoła dla Rodziców- Absolwentów Szkoła Dla Absolwentów - jak być szczęśliwym i mieć szczęśliwe dziecko Tym razem na spotkania dla Rodziców - cykl spotkań grupowych w konwencji grupy wsparcia zapraszamy Absolwentów więcej 24 września Zajęcia rozwijające kreatywność - Zdolni z Pomorza W zwązku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza - Sopot rozpoczynamy dla uczestników projektu cykl zajęć rozwijających kreatyność. Zajęcia prowadzi mgr Marta Lawendowska - w pierwszym semsstrze więcej 22 września II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa Zdolni z Pomorza Za nami II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa "Zdolni z Pomorza". Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makro kosmosem w nauce oraz sztuce. Konferencja Odbyła się22 września w Gmachu więcej 17 września Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych Wzorem poprzedniego roku szkolnego planujemy współpracę w zakresie szkoła – poradnia - objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy więcej 12 września Spotkania rozwojowe dla małżeństw W bocznym budynku PPP Sopot w okresie wrzesień 2018 - listopad 2018r. odbywają się bezpłatne dla uczestników spotkania rozwojowe dla małżeństw. Cykl spotkań (współfinansowanych więcej 6 września Zajęcia integracyjne dla klas ponadgimnazjalnych Miesiąc wrzesień w naszej poradni obfituje w warsztaty integracyjne dla  klas sopockich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w CKU w Sopocie. Celem warsztatów jest rozwijanie więcej 5 września Progrram Profilaktyki Logopedycznej w roku szkolnym 2018/2019 w sopockich przedszkolach Logopedzi PPP od kilku lat realizaują na terenie sopockich przedszkoli Program Profilaktyki Logopedycznej. Obejmują opieką dzieci z grup 3- latków i 4 - latków. Program obejmuje grupowe więcej 29 czerwca WOKRO - zajęcia terapeutyczne dla dzieci   W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 14 działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy dla obszaru miasta Sopot. WOKRO więcej 25 czerwca Zajęcia wakacyjne W ramach wakacyjnej oferty PPP proponujemy dla osób korystających (lub oczekujących) z oferty PPP cykl zajęć wakacyjnych. Ich głównym celem jest rozwijanie kompetencji emocjonalno - więcej 20 czerwca Inspiracje dla Rodziców W ramach wsparcia rodziców obecny rok szkolny zamykamy zapwiadanym wcześniej spotkaniem Rodzic jako przywódca. Spotkanie odbędzie się 20.06.2018r. w bocxnym budynku PPP w godzinach więcej 18 czerwca Gala Zdolnych z Pomorza W dniu 11.06.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogiczne jw Sopocie odbyło się uroczyste zakończenie roku 2017/2018 Zdolni z Pomorza - Sopot. Pracę zaokńczyło 9 grup przedmiotowych, 6 zespołów więcej 6 czerwca Adaptacja 3- latka do przedszkola W czerwcu w sopockich przedszkolach odbędą się spotkania dla Rodziców przyszłorocznych przedszkolaków z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat: Adaptacja więcej 5 czerwca Inspiracje dla Rodziców - Zmiana Terminu Informujemy, że kolejne - ostatnie w tym roku spotkanie dla rodziców inspirowane filozofią Jespera Juula nie odbędzie się w dniu 05.06.2018r. Nowy termin spotkania - to 20 czerwca 2018r. godz. więcej 24 maja REKRUTACJA DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA - SOPOT W ramach realizacji projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie więcej 16 maja Jak rozmawiać z nastolatkiem Kolejny raz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 11 brała udział w szkoleniu. Po poprzedio zrealizowanym szkoleniu (Depresja u nastolatka) obecnie wiele emocji wzbudził temat Jak rozmawiać więcej 12 maja Nagrodzone zespoły w Konkursie Projektów Ponad 300 osób, 60 naukowych projektów uczniowskich, duch rywalizacji, ale też mnóstwo pozytywnej energii. Tak w skrócie można scharakteryzować sobotni pokaz projektów więcej 7 maja Kolejna edycja Szkoły dla Rodzców zakończona Kolejna kilkunastoosobowa edycja Szkoły dla Rodziców zakończyła cykl zajęć edukacyjnych. Po zrealizowaniu kilkunastu tematow spotkań, warsztatów, wymianie doświadczeń, realizacji  więcej 28 kwietnia Konkurs Projektów W dniu 28.04.2018r. mija termin złożenia końcowego sprawozdania z realizacji zespołowych prac projektowych realizowanych w ramch Konkursu Projektów - Zdolni z Pomorza. Uczestnicy z LCNK Sopot więcej 26 kwietnia Zgadnij jaki to zawód  Uczniowie dwóch klas VII ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w wyniku wspólpracy nawiązanej między szkołą a Poradnią wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno więcej 23 kwietnia Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 4 W okresie od 23.04.2018r. - 25.06.2018r. cyklicznie w poniedziałki o godzinie 10.00 w Przedszkolu Nr 4 odbędą się zajęcia dla najmłodszej grupy przedszkolaków z zakresu profilaktyki logopedycznej. więcej 23 kwietnia Zajęcia rozwijające kreatywność Na kolejne spotkanie z cyklu zajęć rozwijających kreatywność zapraszamy uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w dniu 23.04.2018r. (godzina 16.00 - etap gimnazjum i szkoła podstawowa, więcej 18 kwietnia Spotkanie z nauczycielami Erasmus - Edukacja Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W dniu 18.04.2018r. z inicjatywy uczestników projektu Erasmus  "Inculusive Education for Childern with Specific Needs adn Newly Arrived"  z  SP Nr 9 Sopot w PPP Sopot więcej 18 kwietnia INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie W dniu 18.04.2018r. odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu Inspiracje dla Rodziców oparte o filozofię Jespera Juula. Temat obecnego spotkania - Jak mówić nie z czystym więcej 16 kwietnia Dziecko na starcie szkolnym - wsparcie przedszkoli Podobnie jak w latach ubiegłych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie w ramach współpracy z przedszolami realizuje zadania związane ze wsparciem najstarszych przedszolaków więcej 14 marca Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej W dniu 14 marca 2018r. w PPP Sopot (godz.10.00) odbędzie się kolejne spotkanie sieci pedagogów/psychologów szkolnych. Temat bieżącego spotkania to: Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej więcej 14 marca INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie Kolejne spotkane w ramch cyklu Inspiracje dla Rodziców  oparte na filozofii  Jespera Juula odbędzie się w dniu 14 marca 2018r. w bocznym budynku Poradni, w godzinach 17.00 więcej 14 marca Wykład dr Ziemowita Ciepielewskiego W ramach realizacji uzupełniających forma wsparcia wprojekcie Zdolni z Pomorza - Sopot w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie odbył się wykład dr Ziemowita Ciepielewskiego Psychoneuroendokrynologia więcej 8 marca Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 10 W okresie od 12.02.2018r. - 16.04.2018r. cyklicznie w poniedziałki o godzinie 10.00 w Przedszkolu Nr 10 odbędą się  zajęcia dla najmłodszej grupy przedszkolaków z zakresu profilaktyki więcej 21 lutego INSPIRACJE DLA RODZICÓW Nie ma doskonałych rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców.”  - Jesper Juul  Zapraszamy na cykl spotkań dla rodziców, dotyczący wychowania więcej 21 lutego Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - szkolenie Na 21.02.2018r.  godz.12.00 zaplanowano szkolenie kadry PPP i innych specjalistów sopockich placówek oświatowych: Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego więcej 19 lutego Szkoła dla Rodziców Bezpośrednio po feriach rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły dla Rodziców - grupa popołudniowa.  W jej ramach zaplanowano 10 - 12 trzygodzinnych spotkań, każde z nich dotyczy więcej 15 lutego ZDOLNI Z POMORZA - spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne dla rodziców związane z rekrutacją uzupełniającą do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot, odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej 14 lutego Depresja u nastolatka - szkolenie RP W dniu 14.02.2018r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Sopocie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Depresja u nastolatka prowadzone przez psychologa poradni, psychoterapeutę mgr Joannę więcej 23 stycznia SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych na kolejne spotkanie.  W planie: 1. Omówienie spraw bieżących związanych z realizacją więcej 18 stycznia Zajęcia feryjne ZIMOWA PRZYGODA  W dniach 05.02.2018r. - 09.02.2018r. w godzinach 9.00 - 12.00 odbywać się będą w PPP Sopot zajęcia feryjne: ZIMOWA PRZYGODA dla uczniów klas I - III. Zajęcia promujące zdrowy styl więcej 17 stycznia Szkolenie ORE: Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy p - p W dniu 17.01.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie odbyło się szkolenie dla pracowników poradni pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji więcej 5 stycznia Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Informujemy, że w związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 20 grudnia Szkolenie "Uzależnienie i współuzaleznienie - pojęcie i mechanizmy. Jak pomagać?" W dniu 20.12.2017r. na terenie PPP Sopot odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzaleznień w Sopocie. Szkolenie dotyczyło uzależnienia oraz problemowego używania więcej 14 grudnia Badania przesiewowe "Słyszę" W listopadzie i w grudniu 2017r. w kolejnym sopockim przedszkolu (Przedszkole Nr 12) odbyły się przesiewowe badanie słuchu „Słyszę” - za pomocą Platformy Badań Zmysłów. Interaktywne więcej 8 grudnia Dzień z nauką - Zdolni z Pomorza Sopot W dniu 08.12.2017r. dla wszystkich uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbył się Dzień z Nauką. Na początek - pokaz specjalny: więcej 16 listopada Szkolenie TROS -KA dla poradni W dniach 16- 17.11.2017r. w PPP W Sopocie odbyło się szkolenie kadry PPP Sopot, PPP Wejherowo, PPP Nr 2 Gdynia związane z wdrożeniem zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych więcej 15 listopada Spotkanie realizatorów program profilaktycznego Golden Five 14.11.2017r odbyło się kolejne spotkanie realizatorów programu profilaktycznego Golden Five. W spotkaniu o charakterze konsultacyjnym wzięli udział nauczyciele/wychowawcy ze Szkoły Podstawowej więcej 13 listopada Spotkanie zpracodawcą Ergo Arena W dniu 13.11.2017r. uczestncy projektu Zdolni z Pomorza - Sopot wzięli udział w spotkaniu z pracodawcą - Ergo Arena. Ergo Arena to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo  - więcej 10 listopada TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży - a nawet dorosłych: Neurofeedback to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności więcej 8 listopada Spotkanie sieci nauczycieli przedszkoli 8  listopada 2017r. o godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie sieci samokształcenia nauczycieli przedszkoli. Tematem spotkania będzie: Kształtowanie więzi a poczucie bezpieczeństwa i relacje społeczne więcej 8 listopada TERAZ MY - Grupa edukacyjno - rozwojowa dla młodzieży 08.11.2017r. rozpoczęła spotkania grupa edukacyjno - terapeutyczna dla młodzieży  - Teraz My.  Cykl  około 12 spotkań daje uczestnikom możliwość lepszego rozumienia siebie oraz więcej 6 listopada Spotkanie sieci koordynatorów doradztwa zawodowego Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych  na spotkanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W planie spotkania: Omówienie spraw więcej 30 października Szkoła dla Wychowawców - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl