Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie na lata 2016-2021

Placówka – podstawowa charakterystyka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Sopot i jest jedyną tego typu placówką w rejonie miasta. Działa zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.199). Zatrudnia psychologów, pedagogów,logopedów, doradcę zawodowego, lekarza.

Poradnia swym rejonem obejmuje dzieci i młodzież oraz ich rodziców i nauczycieli ze szkół i placówek z terenu miasta Sopotu.

Misja PPP Sopot
Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w ich wszechstronnym rozwoju oraz pomoc rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu uczniów.

Wizja PPP Sopot
Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom, wspieramy w rozwijaniu talentów, pokonywaniu trudności wynikających z zaburzeń rozwojowych, uwarunkowań środowiskowych.

Cieszymy się zaufaniem rodziców, dbamy o nie, wspieramy rodziny w wychowywaniu dzieci, w procesie wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci i w wychowywaniu.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, specjalistami szkół/placówek i podejmujemy działania we współpracy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, rodzin.

Osoby korzystające z oferty Poradni chętnie korzystają  z pomocy, pomoc ta jest dostosowana (i modyfikowana) do zgłaszanych potrzeb i problemów.

Różne formy pracy Poradni prowadzone są w sposób profesjonalny i kompetentny przez kadrę systematycznie rozwijającą swoje kwalifikacje zawodowe.

Poradnia znana jest w środowisku jako placówka oferująca szeroką pomoc psychologiczno – pedagogiczną na wysokim poziomie.


Do zadań Poradni należy w szczególności:
 
Diagnozowanie dzieci i młodzieży, w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do ogłaszanego problemu, wskazania sposobów ich rozwiązywania, w szczególności wynikających: z uzdolnień, niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, z trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego (powracających z zagrannicy, odmienności kulturowej), z zaniedbań środowiskowych, sytuacji trudnych/ traumatycznych, z niepełnosprawności (w tym z autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności intelektualnej, deficytów wzroku i słuchu), chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, zaburzeń komunikacji językowej, zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom/rodzinom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która polega w szczególności na prowadzeniu terapii (psychoterapii, terapii rozwojowej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, terapii rodzin), prowadzeniu konsultacji i porad w problemach wychowawczych, edukacyjnych, prowadzenie warsztatów (warsztatów dla klas szkolnych i grup dla dzieci/młodzieży/rodziców o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym) oraz prowadzeniu działalności informacyjno – szkoleniowej czy działań z zakresu interwencji kryzysowej.

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, w szczególności polegające na prowadzeniu badań przesiewowych logopedycznych, w kierunku specyficznych trudności w nauce, badań słuchu, badań predyspozycji i zainteresowań zawodowych u młodzieży, realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, prowadzeniu zajęć profilaktyki logopedycznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu IPET – ów, udzielaniu nauczycielom, wychowawcom pomocy i merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, specjalistów, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (w tym zajęcia warsztatowe dla klas, grupy, wdrażanie rekomendowanych programów i strategii profilaktycznych).

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły, placówki (diagnoza potrzeb, plan działania, realizacja zaplanowanych form wsparcia, wspólna ocena efektów)


Zadania priorytetowe oraz kierunki rozwoju poradni na lata 2016 - 2021:

1. Działania wspierające rozwój dziecka w wieku młodszym - poszerzenie oferty dla dzieci do 3 rż, dzieci w wieku przedszkolnym i jego środowiska, działania ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie i profilaktykę dysharmonii rozwojowych, realizacja form pomocy ukierunkowanych na wsparcie i edukację rodziny.

2. W ramach działań ukierunkowanych na profilaktykę wspieranie procesów adaptacyjnych dzieci i młodzieży w związku z realizacją kolejnych etapów edukacyjnych oraz zadań związanych z etapem rozwojowym (w tym wsparcie bezpośrednie, edukacja środowiska rodzinnego, psychoedukacja nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowawczych, komunikacji, budowania więzi i relacji). Wczesne rozpoznanie ryzyka, profilaktyka zachowań dezadaptacyjnych (wycofanie, agresja, zachowania ryzykowne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym) pozwalają na podejmowanie działań, które w znacznej mierze mogą minimalizować potencjalne zagrożenia.

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, zachowaniami dysfunkcyjnymi (grupy terapeutyczne, socjoterapia, terapia indywidualna), rozwijanie form specjalistycznego wsparcia i terapii w oparciu o nowe kwalifikacje. 4. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w planowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Profesjonalnie prowadzone procesy opiniowania i orzekania, w wyniku diagnoz specjalistycznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, terminowo, rzetelnie diagnostycznie, w oparciu o nowoczesne i standaryzowane narzędzia i procedury diagnostyczne, z równoczesnym uwzględnieniem danych z wywiadu, obserwacji, diagnozy funkcjonalnej.

6. Efektywne realizowanie zadań profilaktycznych przez planowanie, realizację i ewaluację zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym realizację programów unijnych.

7. Doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce specjalistyczne związane z prowadzeniem terapii specjalistycznych.

8. Poszerzenie i ugruntowanie dalszej współpracy z organizacjami pozarządowymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.

9. Dalsza integracja ze środowiskiem poradnianym w województwie (wymiana doświadczeń, szkolenia wewnętrzne) i w kraju (udział w konferencjach i szkoleniach, dzielenie się wiedzą), współpraca ze środowiskiem uniwersyteckim i studentami (pozyskiwanie wolontariuszy, praktykantów).
Aktualności
21 lutego INSPIRACJE DLA RODZICÓW Nie ma doskonałych rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców.”  - Jesper Juul  Zapraszamy na cykl spotkań dla rodziców, dotyczący wychowania więcej 23 stycznia SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych na kolejne spotkanie.  W planie: 1. Omówienie spraw bieżących związanych z realizacją więcej 18 stycznia Zajęcia feryjne ZIMOWA PRZYGODA  W dniach 05.02.2018r. - 09.02.2018r. w godzinach 9.00 - 12.00 odbywać się będą w PPP Sopot zajęcia feryjne: ZIMOWA PRZYGODA dla uczniów klas I - III. Zajęcia promujące zdrowy styl więcej 17 stycznia Szkolenie ORE: Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy p - p W dniu 17.01.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie odbyło się szkolenie dla pracowników poradni pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji więcej 5 stycznia Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Informujemy, że w związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 20 grudnia Szkolenie "Uzależnienie i współuzaleznienie - pojęcie i mechanizmy. Jak pomagać?" W dniu 20.12.2017r. na terenie PPP Sopot odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzaleznień w Sopocie. Szkolenie dotyczyło uzależnienia oraz problemowego używania więcej 14 grudnia Badania przesiewowe "Słyszę" W listopadzie i w grudniu 2017r. w kolejnym sopockim przedszkolu (Przedszkole Nr 12) odbyły się przesiewowe badanie słuchu „Słyszę” - za pomocą Platformy Badań Zmysłów. Interaktywne więcej 8 grudnia Dzień z nauką - Zdolni z Pomorza Sopot W dniu 08.12.2017r. dla wszystkich uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbył się Dzień z Nauką. Na początek - pokaz specjalny: więcej 16 listopada Szkolenie TROS -KA dla poradni W dniach 16- 17.11.2017r. w PPP W Sopocie odbyło się szkolenie kadry PPP Sopot, PPP Wejherowo, PPP Nr 2 Gdynia związane z wdrożeniem zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych więcej 15 listopada Spotkanie realizatorów program profilaktycznego Golden Five 14.11.2017r odbyło się kolejne spotkanie realizatorów programu profilaktycznego Golden Five. W spotkaniu o charakterze konsultacyjnym wzięli udział nauczyciele/wychowawcy ze Szkoły Podstawowej więcej 13 listopada Spotkanie zpracodawcą Ergo Arena W dniu 13.11.2017r. uczestncy projektu Zdolni z Pomorza - Sopot wzięli udział w spotkaniu z pracodawcą - Ergo Arena. Ergo Arena to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo  - więcej 10 listopada TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży - a nawet dorosłych: Neurofeedback to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności więcej 8 listopada Spotkanie sieci nauczycieli przedszkoli 8  listopada 2017r. o godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie sieci samokształcenia nauczycieli przedszkoli. Tematem spotkania będzie: Kształtowanie więzi a poczucie bezpieczeństwa i relacje społeczne więcej 8 listopada TERAZ MY - Grupa edukacyjno - rozwojowa dla młodzieży 08.11.2017r. rozpoczęła spotkania grupa edukacyjno - terapeutyczna dla młodzieży  - Teraz My.  Cykl  około 12 spotkań daje uczestnikom możliwość lepszego rozumienia siebie oraz więcej 6 listopada Spotkanie sieci koordynatorów doradztwa zawodowego Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych  na spotkanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W planie spotkania: Omówienie spraw więcej 30 października Szkoła dla Wychowawców - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl