Sopot
Kontrast:
A A A
Czcionka:
A A* A**
Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sopocie


zapoznaj się z ofertą


Dla nauczycieli, szkół i placówek

Dla przedszkoli, szkól i placówek:
 
1. Sieci współpracy i samodoskonalenia się
Sieci nauczycieli służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, informacją. W ramach wymiany doświadczeń i zasobów nauczyciele sami tworzą środowisko wzajemnego uczenia się. W sieci pracujemy wspólnie nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką zawodową (przedszkolną, szkolną). Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych dzięki indywidualnej refleksji, rozmowie, wymianie poglądów,  doświadczeń z innymi uczestnikami.
 
 Rok 2017/2018: 
 • SIEĆ PSYCHOLOGÓW/PEDAGOGÓW SZKOLNYCH:
  • Terminy spotkań: 
   • 13.09.2017r.
   • 18.10.2017r.
   • 22.11.2017r.
   • 17.01.2018r.
   • 28.02.2018r.
   • 28.03.2018r.
   • 23.05.2018r.
   • 20.06.2018r.
 • SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH:
  • Terminy spotkań:
   • 06.11.2017r.
   • 23.01.2018r.
   • 27.03.2018r.
   • 29.05.2018r.
 
2. Coaching dla nauczycieli
Coaching jest sprawdzoną metodą pracy nad rozwojem osobistym, skierowaną na osiąganie wyznaczonych celów, skuteczność i efektywność działań.  Charakterystycznymi elementami coachingu są: partnerska relacja, szacunek i zaufanie, umiejętność słuchania i umiejętność  motywowania. Celem coachingu dla nauczycieli jest:
 • pomoc w określeniu i realizowaniu celów zawodowych, tak by niezależnie od stażu pracy były one motywującym wyzwaniem,
 • pomoc w skutecznym motywowaniu dzieci/ uczniów do nauki, rozwoju dzięki metodom i narzędziom komunikacji wspierającym odpowiedzialność ucznia/dziecka  za własny rozwój,
 • osiąganie satysfakcjonujących efektów w pracy dzięki jasno sprecyzowanym celom i działaniom im odpowiadającym,
 • identyfikacja i pomoc w pokonywaniu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych dzięki ich identyfikacji i określeniu ścieżki dotarcia do celu,
 • osiągnięcie równowagi między zżyciem zawodowym i osobistym przez budowanie/odświeżanie postawy integralności,
Prowadząca: mgr Marzena Jasińska – dyplomowany coach, trener PTP
Zapisy prowadzi sekretariat Poradni.

 
3. Szkoła dla Wychowawców – Trening Umiejętności Wychowawczych
Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, 
zmiany w modelach i strukturach  rodzin,   zmienność/wielość  oczekiwań wobec nauczycieli,   wzrastający wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły oraz większa autonomia dzieci w środowisku domowym, szkolnym mogą powodować dodatkową ilość obciążeń, nasilony stres wśród nauczycieli oraz wymuszać zmiany w pełnionych dotychczas rolach. Mamy nadzieję, że nasze szkolenie będzie sprzyjać  zwiększeniu kompetencji do radzenia sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie nauczyciel wychowawca.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie oraz Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają chętnych nauczycieli wychowawców w klasach I-III szkół podstawowych na cykl spotkań pt. „Trening Umiejętności Wychowawczych”
 
Oferujemy cykl 7 bezpłatnych spotkań warsztatowych w obszarze własnego rozwoju  i kompetencji wychowawczych, dzięki którym możesz dowiedzieć się m.in. 
 • jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie zmiany, 
 • jak dobrze przewodzić w klasie, 
 • jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz pomóc uczniom poradzić sobie z emocjami w trudnych sytuacjach,
 • jak przejść od problemów do konstruktywnych rozwiązań,
 • jak radzić sobie w sytuacji konfliktu,
 • jak spójnie działać w sytuacjach rozbieżnych oczekiwań w obszarze rodzic-szkoła-uczeń,
 • jakie są potrzeby dziecka w wieku 7-9 lat.
Zajęcia rozpoczynają się 14 listopada (wtorek), godz. 13.30-16.30 
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie
Zapisy w sekretariacie Poradni.
Osoby prowadzące: mgr Anna Chmielowiec-Szatarska (psycholog)  i mgr Marzena Jasińska (pedagog)

 
4. Porady indywidualne na terenie przedszkoli, szkół, placówek/PPP
Porady - konsultacja to spotkanie, na którym mogą Państwo rozmawiać o wyzwaniach w pracy wychowawcy, nauczyciela, sposobach rozwiązań, identyfikowaniu celu i doborze metod i form pracy edukacyjnej z grupą, klasą, uczniem. Jest to okazja do nazwania problemu, uzyskania informacji od specjalisty oraz zaplanowania konkretnych, realistycznych działań.
 
Konsultacje  obejmują m.in. takie sprawy jak:
 • trudności wychowawcze, trudności edukacyjne,  szkolne dotyczące dzieci i młodzieży (niepowodzenia edukacyjne, wagary, współpraca w grupie, zachowania prowokacyjne wynikające z cech nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji, relacje rówieśnicze, przemoc rówieśnicza, współpraca szkoła - dom);
 • dostosowania edukacyjne np. dla dzieci zdolnych, o kierunkowych zainteresowaniach,  z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa),
 • porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • porady dotyczące prawidłowości rozwojowych (rozwój małego dziecka, rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym, kryzysy związane z okresem adolescencji),
 • konsultacje logopedyczne związane z rozwojem mowy, artykulacją,
 • budowanie interdyscyplinarnej współpracy ,
 • inne
Porady/konsultacje mogą być realizowane na terenie Poradni, szkół, przedszkoli, placówek.

 
5. Obserwacje na terenie przedszkoli, szkół i placówek
Obserwacje diagnostyczne mogą stanowić uzupełnienie procesu diagnostycznego dziecka/ucznia oraz pomagać nauczycielom  ukierunkowywać ich  działania na najbardziej  istotne  cele wynikające z potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 
 
6. Udział w pracach zespołów  ds.pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół (opracowanie, ewaluacja IPET)
Wspieranie szkół, przedszkoli i placówek przez udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  polega na uczestniczeniu w procesie planowania i wsparcia realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii, konstruowaniu Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania,  budowania zasad współdziałania nauczycieli i specjalistów , analizę proponowanych dostosowań,  w tym w zakresie specjalistycznego sprzętu, metod pracy terapeutycznej,  procesu indywidaulizacji,  ocenę efektów.

 
7. Spotkania szkoleniowe dla  Rad Pedagogicznych  (tematyka do ustalenia), 

 
8. Spotkania z rodzicami na terenie przedszkoli, szkół i placówek (tematyka do ustalenia, np. doradztwo zawodowe, dojrzałość szkolna, interwencje w sytuacjach problemowych) 

 
9. Współpraca w realizowaniu zadań profilaktycznych
W ramach realizacji działań profilaktycznych Poradnia realizuje na terenie PPP i terenie przedszkoli, szkół i placówek rekomendowane programy profilaktyczne:
 • Golden Five – mgr Beata Kazub – realizator
 • Strategia pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE, mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE,
 • Szkolna Interwencja profilaktyczna - mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole – mgr Marzena Jasińska – ekspert z listy ORE
 • Bezpieczna + Liderzy profilaktyki agresji i przemocy - mgr Marta Lawendowska – ekspert z listy ORE
 • Program Unplugeed – realizator – mgr Marta Lawendowska
 
W/w programy profilaktyczne realizowane są na terenie sopockich szkół i placówek zgodnie ze zgłoszeniami wynikającymi z diagnozy potrzeb.
 
Program Profilaktyki Logopedycznej
W ramach działań logopedów PPP w Sopocie na terenie sopockich przedszkoli prowadzony jest Program Profilaktyki Logopedycznej (Innowacja pedagogiczna) kierowany do grup 3-latków. Jego celem jest kształtowanie podstawowych prawidłowych nawyków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi mowy (nawyków oddychania, połykania, gryzienia, mówienia) oraz  wczesne wspieranie i edukacja  nauczycieli przedszkoli i rodziców w samodzielnym prowadzeniu w/w działań.

 
10. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb,
 • zaplanowanie i realizacja form wsparcia,
 • wspólna ocena efektów i wnioski
 
11. Zajęcia warsztatowe dla klas szkolnych – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem

 
12. Doradztwo zawodowe

 
13. Interwencja kryzysowa
 
Aktualności
28 kwietnia Konkurs Projektów W dniu 28.04.2018r. mija termin złożenia końcowego sprawozdania z realizacji zespołowych prac projektowych realizowanych w ramch Konkursu Projektów - Zdolni z Pomorza. Uczestnicy z LCNK Sopot więcej 23 kwietnia Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 4 W okresie od 23.04.2018r. - 25.06.2018r. cyklicznie w poniedziałki o godzinie 10.00 w Przedszkolu Nr 4 odbędą się zajęcia dla najmłodszej grupy przedszkolaków z zakresu profilaktyki logopedycznej. więcej 23 kwietnia Zajęcia rozwijające kreatywność Na kolejne spotkanie z cyklu zajęć rozwijających kreatywność zapraszamy uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w dniu 23.04.2018r. (godzina 16.00 - etap gimnazjum i szkoła podstawowa, więcej 18 kwietnia Spotkanie z nauczycielami Erasmus - Edukacja Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W dniu 18.04.2018r. z inicjatywy uczestników projektu Erasmus  "Inculusive Education for Childern with Specific Needs adn Newly Arrived"  z  SP Nr 9 Sopot w PPP Sopot więcej 18 kwietnia INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie W dniu 18.04.2018r. odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu Inspiracje dla Rodziców oparte o filozofię Jespera Juula. Temat obecnego spotkania - Jak mówić nie z czystym więcej 16 kwietnia Dziecko na starcie szkolnym - wsparcie przedszkoli Podobnie jak w latach ubiegłych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie w ramach współpracy z przedszolami realizuje zadania związane ze wsparciem najstarszych przedszolaków więcej 14 marca Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej W dniu 14 marca 2018r. w PPP Sopot (godz.10.00) odbędzie się kolejne spotkanie sieci pedagogów/psychologów szkolnych. Temat bieżącego spotkania to: Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej więcej 14 marca INSPIRACJE DLA RODZICÓW - kolejne spotkanie Kolejne spotkane w ramch cyklu Inspiracje dla Rodziców  oparte na filozofii  Jespera Juula odbędzie się w dniu 14 marca 2018r. w bocznym budynku Poradni, w godzinach 17.00 więcej 14 marca Wykład dr Ziemowita Ciepielewskiego W ramach realizacji uzupełniających forma wsparcia wprojekcie Zdolni z Pomorza - Sopot w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie odbył się wykład dr Ziemowita Ciepielewskiego Psychoneuroendokrynologia więcej 8 marca Profilaktyka logopedyczna w Przedszkolu Nr 10 W okresie od 12.02.2018r. - 16.04.2018r. cyklicznie w poniedziałki o godzinie 10.00 w Przedszkolu Nr 10 odbędą się  zajęcia dla najmłodszej grupy przedszkolaków z zakresu profilaktyki więcej 21 lutego INSPIRACJE DLA RODZICÓW Nie ma doskonałych rodziców. Nie ma nawet w przybliżeniu doskonałych rodziców.”  - Jesper Juul  Zapraszamy na cykl spotkań dla rodziców, dotyczący wychowania więcej 21 lutego Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego - szkolenie Na 21.02.2018r.  godz.12.00 zaplanowano szkolenie kadry PPP i innych specjalistów sopockich placówek oświatowych: Jak pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego więcej 19 lutego Szkoła dla Rodziców Bezpośrednio po feriach rozpoczęła się kolejna edycja Szkoły dla Rodziców - grupa popołudniowa.  W jej ramach zaplanowano 10 - 12 trzygodzinnych spotkań, każde z nich dotyczy więcej 15 lutego ZDOLNI Z POMORZA - spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne dla rodziców związane z rekrutacją uzupełniającą do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot, odbędzie się w dniu 15.02.2018 r. o godzinie 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej więcej 14 lutego Depresja u nastolatka - szkolenie RP W dniu 14.02.2018r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Sopocie odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Depresja u nastolatka prowadzone przez psychologa poradni, psychoterapeutę mgr Joannę więcej 23 stycznia SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych na kolejne spotkanie.  W planie: 1. Omówienie spraw bieżących związanych z realizacją więcej 18 stycznia Zajęcia feryjne ZIMOWA PRZYGODA  W dniach 05.02.2018r. - 09.02.2018r. w godzinach 9.00 - 12.00 odbywać się będą w PPP Sopot zajęcia feryjne: ZIMOWA PRZYGODA dla uczniów klas I - III. Zajęcia promujące zdrowy styl więcej 17 stycznia Szkolenie ORE: Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy p - p W dniu 17.01.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sopocie odbyło się szkolenie dla pracowników poradni pt. Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji więcej 5 stycznia Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Informujemy, że w związku z realizacją projektu unijnego na lata 2014 – 2020 „Zdolni z Pomorza – Sopot”, który zakłada wspieranie uczniów o szczególnych więcej 20 grudnia Szkolenie "Uzależnienie i współuzaleznienie - pojęcie i mechanizmy. Jak pomagać?" W dniu 20.12.2017r. na terenie PPP Sopot odbyło się szkolenie organizowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzaleznień w Sopocie. Szkolenie dotyczyło uzależnienia oraz problemowego używania więcej 14 grudnia Badania przesiewowe "Słyszę" W listopadzie i w grudniu 2017r. w kolejnym sopockim przedszkolu (Przedszkole Nr 12) odbyły się przesiewowe badanie słuchu „Słyszę” - za pomocą Platformy Badań Zmysłów. Interaktywne więcej 8 grudnia Dzień z nauką - Zdolni z Pomorza Sopot W dniu 08.12.2017r. dla wszystkich uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot w II Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie odbył się Dzień z Nauką. Na początek - pokaz specjalny: więcej 16 listopada Szkolenie TROS -KA dla poradni W dniach 16- 17.11.2017r. w PPP W Sopocie odbyło się szkolenie kadry PPP Sopot, PPP Wejherowo, PPP Nr 2 Gdynia związane z wdrożeniem zestawu narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych więcej 15 listopada Spotkanie realizatorów program profilaktycznego Golden Five 14.11.2017r odbyło się kolejne spotkanie realizatorów programu profilaktycznego Golden Five. W spotkaniu o charakterze konsultacyjnym wzięli udział nauczyciele/wychowawcy ze Szkoły Podstawowej więcej 13 listopada Spotkanie zpracodawcą Ergo Arena W dniu 13.11.2017r. uczestncy projektu Zdolni z Pomorza - Sopot wzięli udział w spotkaniu z pracodawcą - Ergo Arena. Ergo Arena to jeden z najnowocześniejszych obiektów widowiskowo  - więcej 10 listopada TERAPIA NEUROBIOFEEDBACK Nowa forma pomocy psychologiczno - pedagogicznej kierowana do dzieci, młodzieży - a nawet dorosłych: Neurofeedback to nieinwazyjna metoda treningowa polegająca na uczeniu się kontroli aktywności więcej 8 listopada Spotkanie sieci nauczycieli przedszkoli 8  listopada 2017r. o godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie sieci samokształcenia nauczycieli przedszkoli. Tematem spotkania będzie: Kształtowanie więzi a poczucie bezpieczeństwa i relacje społeczne więcej 8 listopada TERAZ MY - Grupa edukacyjno - rozwojowa dla młodzieży 08.11.2017r. rozpoczęła spotkania grupa edukacyjno - terapeutyczna dla młodzieży  - Teraz My.  Cykl  około 12 spotkań daje uczestnikom możliwość lepszego rozumienia siebie oraz więcej 6 listopada Spotkanie sieci koordynatorów doradztwa zawodowego Zapraszamy wszystkich koordynatorów doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych  na spotkanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W planie spotkania: Omówienie spraw więcej 30 października Szkoła dla Wychowawców - Trening Umiejętności Wychowawczych Zmiany społeczno-kulturowe  jak:  różnorodność stylów wychowawczych rodziców, zmiany w modelach i strukturach rodzin,  zmienność/wielość  oczekiwań wobec więcej 27 września Spotkanie dla rodziców uczestników projektu Zdolni z Pomorza - Sopot Spotkanie odbędzie się w bocznym budynku PPP, ul. Władysława IV 23/25 o godz. 17.00. W części I - sprawy organizacyjne (aktualizacja danych, rekrutacja do nowych grup przedmiotowych). Cześć druga więcej 26 września Spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego 26.09.2017r. godz. 13.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zapraszamy do udziału w pierwszym w roku szkolnym spotkaniu sieci koordynatorów. więcej
ul. Władysława IV 23/25
81-742 Sopot
projekt i wykonanie: LemonArt.pl